HR (Human Resource Management)

หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มุ่งมั่นในการเสริมสร้าง และพัฒนาองค์กรความรู้ เรามีกระบวนการในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กรหลายหลักสูตร โดยเน้นการเรียนรู้ แบ่งปันร่วมกัน เน้นการวัดผลที่มีประสิทธิภาพ

OUR Programs

1

หลักสูตร Smart Job Description | การนำ Smart JD ไปใช้งาน

2

หลักสูตร HR For Non-HR Manager | การบริหารทรัพยากรมนุษย์

3

หลักสูตร Salary Structure | โครงสร้างเงินเดือน 

4

หลักสูตร Organization design | การออกแบบโครงสร้างองค์กร

5

หลักสูตร Smart HR in Practice | การบริหารทรัพยากรเชิงปฏิบัติจริง

6

หลักสูตร Employee Engagement Activities | กิจกรรมสร้างความผูกพันพนักงานต่อองค์กร 

7

หลักสูตร Career Path Development | การพัฒนาสายอาชีพ   

8

หลักสูตร Talent Management And Strategic Succession Plan

9

หลักสูตร How to Manage Different Generation : Gen X,Y

10

หลักสูตร Individual Development Plan | การวางแผนพัฒนารายบุคคลอย่างได้ผล 

11

หลักสูตร Training & Development Roadmap | การวางแผนงานด้านการฝึกอบรม และพัฒนา

12

หลักสูตร Effective Performance Evaluation | การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

13

หลักสูตร Labor Law | ติวเข้มกฎหมายแรงงาน

14

หลักสูตร HR Regulations Management | มาตรการทางวินัยสร้างสรรค์

15

หลักสูตร Core Value & Culture In Practice | ค่านิยมและวัตธรรมองค์กรเชิงปฏิบัติจริง

16

หลักสูตร Competency Development In Practice

17

หลักสูตร Competency Based Interview Techniques

18

หลักสูตร Competency Based Selection | เทคนิคการคักเลือกบุคลากรด้วย Competency

19

หลักสูตร OnboardingProgram For New Employee | การจัดทำแผนการดูแลพนักงานใหม่ 

20

หลักสูตร Mentor Program | เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยง

21

หลักสูตร Train The Trainer | การพัฒนาวิทยากรประจำองค์กร

22

หลักสูตร Happy Workplace | องค์กรสร้างสุข 

23

หลักสูตร Knowledge Management | การจัดการความรู้  

อ.พีรดา รุธิรพงษ์

086-983-4943

@nsvalues

(ID Line คลิ๊กเพื่อ Add Line)

บริษัท เอ็นเอส แวลูส์ จำกัด

24 ซ.บางนา – ตราด 29 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ต้องการให้ทีมงาน NS Values ติดต่อกลับ

NS Values Co., Ltd. All rights reserved. 2019-2020