In-House Training


หลักสูตร In-House Training ของ NS Values  มีกระบวนการในการออกแบบ หลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กรหลายหลักสูตร ทางเรามีรูปแบบการติดตามประเมินผลหลังจากการ ฝึกอบรมเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้า อบรมสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรมไปพัฒนาศักยภาพ และปรับปรุงผล การปฎิบัติงานได้จริง โดย อาจารย์วิทยากรผู้ที่มีความรู้ควมสามารถของสถาบัน ฝึกอบรม เรามีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในงานด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และงาน ด้านทรัพยากรมนุษย์ มีผลงานในการให้คำปรึกษาโครงการต่าง ๆ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน จากหลากหลายธุรกิจ ทำให้มั่นใจได้ว่า มีประสบการณ์ตรงทั้งธุรกิจการผลิต การบริการโรงพยาบาล จากองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจ SME

Strategic Performance Management System

SPMS มุ่งเน้นที่การนำพาองค์กรหาคำตอบสำคัญในการบริหารจัดการ มีการกำหนดหรือทบทวน วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร โดยเชื่อมโยง เป้าหมาย ผลลัพธ์ คุณค่ารวมขององค์กรเป็นสำคัญ

Finanancial & Budgeting

หลักสูตรการงานแผนการเงิน การควบคุมกำไร ซึ่งเป็นบทบาทของผู้บริหารที่ต้องรู้หลักพื้นฐาน ลำดับขั้นในการวางแผนและควบคุมกำไร การวางแผนโดยงบประมาณแบบต่างๆ

HR (Human Resource Management)

หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มุ่งมั่นในการ เสริมสร้าง และพัฒนาองค์ความรู้เรามีกระบวนการในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กรหลายหลักสูตร โดยเน้นการเรียนรู้ แบ่งปันร่วมกัน เน้นการวัดผลที่มีประสิทธิภาพ

Leadership / Supervisory / Soft Skills

หลักสุตร การบริหารคนบริหารงานยุคใหม่ ผู้จัดการต้องเปลี่ยนจากการสั่งการ มอบหมายงาน ติดตามงานแบบเดิมๆ มาเป็นการใช้เทคนิคมากมายในการสร้างคนเก่ง ฝึกฝนคนดี ช่วยเหลือ ให้ความรู้ ให้กำลังใจ เพื่อให้ลูกน้องค้นพบศักยภาพในตัวเอง สามารถพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Factory Management / Computer Literacy

หลักสูตรพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร ออกแบบและการวางแผนโครงการพัฒนาหัวหน้างานทุกระดับในโรงงานอย่างเป็น Solutions ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะได้หัวหน้างานที่ใช่สำหรับปัจจุบันและสำหรับอนาคตทางธุรกิจขององค์กร

INNOVATION

หลักสุตรการบริหารองค์กรให้สามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ การที่ผู้บริหาร และพนักงานสามารถประสานสัมพันธ์และสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ที่จะมาช่วยปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการที่ก้าวล้ำหน้าเหนือคู่แข่งขันได้

Trainers Profile

ทีมงานที่ปรึกษา วิทยากรทุกท่านมี ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในงานด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และงานด้านทรัพยากรมนุษย์ มากกว่า 15 ปี มีผลงานในการให้คำปรึกษาโครงการต่าง ๆ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชนจากหลากหลายธุรกิจ ทำให้มั่นใจได้ว่า มีประสบการณ์ตรงทั้งธุรกิจการผลิต การบริการโรงพยาบาลจากองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจ SME’s

Online Training

วิธีการเรียนกับ NSValues.com นั้น สะดวกสบายสุดๆ ด้วยการเรียนแบบออนไลน์ที่ใครๆ ก็สามารถเรียนได้ง่ายๆ สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่ผู้เรียนสะดวก ไม่จำเป็นต้องออนไลน์ทุกวัน ไม่จำเป็นต้องออนไลน์พร้อมครูผู้สอน และยังสามารถฟังซ้ำกี่รอบก็ได้จนกว่าเราจะเข้าใจ ขอเพียงแค่มี internet เท่านั้น

อ.พีรดา รุธิรพงษ์

สอบถามรายละเอียด งานที่ปรึกษา / งานฝึกอบรม ได้ที่

086-983-4943


ningpeerada (Line ID)