3 ข้อสำคัญหลักการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

เมื่อจัดทำโครงสร้างเงินเดือน เราควรจะต้องมีหลักคิดหรือหลักการที่สำคัญ เพื่อให้โครงสร้างเงินเดือนเป็นเครื่องมือที่มีความเหมาะสม สามารถจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดึงดูดคนเก่ง รักษาคนดี ส่งเสริมให้คนในองค์กรให้ยิ่งเก่งเก่งดี เติบโตไปกับองค์กร องค์กรก็จะมีความเติบโต ยั่งยืนได้

 • มีความเป็นธรรมภายนอก หมายถึง การจ่ายค่าตอบแทน ค่าตอบแทนควรสะท้อนตามความเป็นจริงกับตลาดแรงงาน ว่าปัจจุบันนี้ในธุรกิจหรือกลุ่มอาชีพเหล่านี้จ่ายกันอย่างไร ควรมีการสำรวจตรวจสอบค่าตลาดที่เป็นอยู่ด้วยให้เหมาะสม ค่าตอบแทนที่พนักงานได้รับต้องเพียงพอต่อการดำรงชีพในสังคมได้ เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับด้วย ค่าตอบแทนในแต่ละกลุ่มอาชีพมักแตกต่างกันตามไปกลไกตลาดที่มีการแข่งขันแย่งตัวกัน พื้นที่การทำงาน ลักษณะค่าครองชีพสภาพเศรษฐกิจ การเมื่องต่างๆ ด้วย
 • มีความเป็นธรรมภายใน หมายถึง ภายในองค์กรเดียวกัน จัดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ งานใดรับผิดชอบสูง ก็ให้จ่ายค่าตอบแทนที่สูง งานใดรับผิดชอผมมบต่ำลง ก็ให้จ่ายค่าตอบแทนที่ต่ำลง หรืองานที่รับผิดชอบเท่ากัน ก็ควรจ่ายค่าตอบแทนที่เท่ากัน นอกจากความรับผิดชอบในงาน ยังต้องคำนึงถึงผลงานและความรู้ความสามารถของผู้ทำงานนั้นๆ อีกด้วยที่ทำให้การรับค่าตอบแทนบนงานเดียวกันมีความแตกต่างกันออกไปได้อีก
 • องค์กรอยู่ได้ จ่ายได้ หมายถึง ต้องคำนึงตามลักษณะโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรด้วยว่ามีกำลังจ่ายที่เหมาะสมได้ คำนึงไปถึงความสมดุลระหว่างรายรับกับรายจ่ายต่างๆ ขององค์กร เพื่อที่องค์กรสามารถที่ดำรงกิจการต่อไปได้ และยังขึ้นกับนโยบาย แนวทางการบริหารค่าตอบแทนว่าองค์กรเลือกที่จะเป็นแบบผู้นำ ผู้กำหนด ผู้ตามทั่วไปของตลาดแรงงานนั้น

ผมมีรายการคำถามประเมินคร่าวๆ ว่าองค์กรของท่านเป็นไปตามหลักการดังกล่าว หรือไม่

 • กำหนดนโยบายการบริหารค่าตอบแทน และทบทวนอยู่สม่ำเสมอ
 • มีการทบทวน ตรวจสอบค่าตอบแทนในองค์กรกับค่าตลาดแรงงาน
 • การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี โดยการที่มีระบบบริหารผลงานที่ดีและสอดคล้องกับการดำเนินการธุรกิจ
 • มีการทบทวน ตรวจสอบค่าตอบแทนปัจจุบันกับโครงสร้างค่าตอบแทนที่กำหนดไว้
 • ทราบค่าใช้จ่ายต้นทุนแรงงานเทียบกับรายรับขององค์กร
 • มีการตรวจสอบอายุงานกับค่าตอบแทนในแต่ละกลุ่มงาน
 • มีการทบทวน ตรวจสอบหรือจัดกลุ่มงาน (Job Grade) การประเมินค่างาน
 • มีการปรับลักษณะงานที่ทำให้เหมาสมกับองค์กร และกำหนดวัตถุประสงค์ในการทำงาน รวมทั้งถึงทราบความท้าทายหรือความยากง่ายในงานอย่างไร
 • มีนโยบายหรือแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่ชัดเจน
 • ทราบว่ามีการรับพนักงานใหม่เข้ามาแล้วค่าตอบแทนไม่เหมาะสม หรือสร้างผลกระทบกับพนักงานที่มีอยู่เดิม มีการดำเนินปรับผลกระทบให้กับพนักงานที่มีอยู่เดิม
 • ระบบค่าตอบแทนได้รับการทบทวนและตรวจสอบข้อมูลเป็นปัจจุบันที่ถูกต้องเสมอ
 • ค่าตอบแทนของพนักงานได้รับการตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาความผิดปกติอยู่เสมอ
 • มีระบบจัดทำงบประมาณการปรับเงินเดือนประจำปี และการโปรโมทเลื่อนขั้น โยกย้ายตำแหน่งประจำปี