SPMS

ดาวน์โหลดโครงสร้าง แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

Download

โครงการ ระบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

โครงการที่ปรึกษา SPMS – Strategic Performance Management System มุ่งเน้นที่การนำพาองค์กรหาคำตอบสำคัญในการบริหารจัดการ มีการกำหนดหรือทบทวน วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร โดยเชื่อมโยง เป้าหมาย ผลลัพธ์ คุณค่ารวมขององค์กรเป็นสำคัญ

  • SPMS เป็นระบบที่ให้ความสำคัญกับการนำพาองค์กรให้เติบโต ไปด้วยกันโดยคนทั้งหมด ทุกคนล้วนมีความหมายต่อกัน ระบบนี้จะมองที่ “พลังร่วม” มากกว่า “พลังปัจเจก”
  • ระบบนี้เริ่มต้นด้วยการกำหนดหมุดหมายสำคัญของธุรกิจ (ของเรา) เราจะเติบโต เดินทางไปที่ไหน จุดหมายของเราคืออะไร   มันสำคัญกับเราอย่างไร (Business Goal Planning) จากการกำหนด Corporate KPIs สู่ Department KPIs และ Individual KPIs
  • วาดแผนที่ที่จะนำเราไปถึงหมุดหมายนั้นร่วมกัน (Business Strategic Plan) ไม่แบ่งแยกหน่วยงาน ช่วยกันส่งมอบคุณค่าบรรลุถึงหมุดหมายที่กำหนดไว้

ทีม NS Values มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาระบบ SPMS มามากกว่า 14 ปี กับองค์กรหลากหลายธุรกิจกว่า 50 องค์กร

Customers Name List  |   ทีมที่ปรึกษาของ NS Values

สอบถามรายละเอียด งานที่ปรึกษา / งานฝึกอบรม ได้ที่ ..

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด