STAR MODEL สำหรับผู้นำ (Model Credit : อ.ณรงค์วิทย์ แสนทอง)

  • บริหารและพัฒนาลูกน้องด้วยหลัก 3 Cs คือ Counseling ,Consulting, Coaching
  • เพื่อวัตถุประสงค์ 3Ps คือ Peak Performance , People Insights , Personal Productivity

เนื่องจากที่ปรึกษาไม่สามารถรู้ได้ว่า ปัญหา โจทย์ ความท้าทายของผู้บริหารแต่ละคนคืออะไรแต่สุดท้ายชีวิตผู้บริหารก็คงหนีไม่พ้นเรื่อง 3 เรื่องต่อไปนี้


1.) เรื่องตัวเอง (Personal)
อาจจะเป็นเรื่องความทุกข์ ความเครียด ครอบครัว ส่วนตัว สุขภาพ สังคม ความฝัน

2.) เรื่องผลงานผลประกอบการ (Performance)
เพราะหน้าที่หลักของผู้บริหารคือนำพาองค์กร ไปสู่เป้าหมายทั้งกำไร เติบโต และยั่งยืน

3.) เรื่องการบริหารคน (People)
ถือเป็นภาระที่สำคัญมากเพราะองค์กร ขับเคลื่อนไปได้ด้วยคนทุกระดับผู้บริหารทุกคนไม่ได้เรียนจบด้านการบริหารคนเจ้าของกิจการก็ไม่ได้เน้นเรื่องการศึกษาคนมากกว่าธุรกิจโดยเฉพาะในช่วงก่อร่างสร้างตัว เติบโต

สิ่งที่ที่ปรึกษาส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารต้องมี

1.) Counseling
ความรู้ทักษะความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์การให้คำปรึกษา หรือที่เรียกกว่า “Counseling” เพื่อช่วยปลดล๊อคชีวิต ความเชื่อ ความคิด ความเครียด ความทุกข์กังวลใจ รวมถึงการทำให้เห็นสัจธรรมของชีวิต


2.) BusinessUnderstanding
ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ/องค์กรเพราะถ้าที่ปรึกษาไม่เข้าใจธรรมชาติชีวิตของธุรกิจแล้วก็คงจะยากต่อการเข้าใจผู้บริหาร และที่ปรึกษาจะมีประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรมาก่อน จะช่วยให้เข้าใจการบริหารองค์ได้ดีง่ายกว่า


3.) Coaching
ความรู้ทักษะด้านการโค้ชชิ่ง เพราะบางเรื่องที่ปรึกษาต้องถอยมาทำหน้าที่ผู้กระตุ้นให้ผู้บริหารได้คิดเอง เออเอง ตัดสินใจเอง


4.) Consulting
ความรู้ทักษะด้านการให้คำปรึกษาเนื่องจากบางเรื่องเป็นเส้นผมบังภูเขาเราแค่บอกก็ได้แล้ว และผู้บริหารเจ้าของกิจการบางคนไม่เคยไปเป็นลูกจ้างใครมาก่อน มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจตัวเองก็จริงแต่อาจจะไม่มีความรู้ในบางเรื่องที่เป็นเรื่องธรรมดาขององค์กรใหญ่ๆก็ได้ ที่ปรึกษาควรจะแนะนำได้


5.) Networking
มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาที่เก่งๆควรจะสามารถให้คำปรึกษาผู้บริหารได้ทุกเรื่อง หากเรื่องไหนเราไม่ถนัด เราก็ควรจะมีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านนั้น เพื่อแนะนำให้ผู้บริหารได้รู้จักและช่วยผู้บริหารคัดเลือกคนเหล่านั้นเข้ามาช่วยผู้บริหาร

สอบถามรายละเอียด งานที่ปรึกษา / งานฝึกอบรม ได้ที่ ..

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด