Strategic Performance Management System

การบริหารผลงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร (SPMS) หลายๆครั้งพบการวัดผลงานที่ไม่สร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในองค์กร การเรียนในหลักสูตรระบบ การบริหารผลงาน  (Performance Management System) หลักสูตรออนไลน์ต่อจากนี้ จะช่วยให้เกิดแนวความคิดที่ถูกต้องในการใช้ระบบการบริหารผลงานช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและทำให้มองภาพของการบริหารงานขององค์กรไปในทิศทางเดียวกัน


สารบัญของเนื้อหาหลักสูตร PMS (Performance Management System)
Intro 1 :  แนะนำการเรียนออนไลน์
Intro 2 : PMS_รายละเอียดการเรียนหลักสูตร ระบบการบริหารผลงาน


บทที่     1 : PMS_ปัญหาของระบบประเมินผลงานประจำปี
บทที่     2 : PMS_ความหมายและความสำคัญของระบบการบริหารผลงาน
บทที่     3 : PMS_แนวคิดของระบบการบริหารผลงาน
บทที่     4 : PMS_ความรู้เกี่ยวกับระบบการประเมินผลงานประจำปี
บทที่    5 : PMS_ขั้นตอนของระบบการบริหารผลงาน
บทที่     6 : PMS_ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
บทที่     7 : PMS_ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดเป้าหมายประจำปีระดับองค์กร
บทที่     8 : PMS_ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลงานระดับผู้บริหาร
บทที่     9 : PMS_ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลงานของตำแหน่งงาน
บทที่ 10 : PMS_คำถาม ข้อคิด เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารผลงาน


สอบถามรายละเอียดได้ที่ ..

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด