Smart JD

ดาวน์โหลดโครงสร้าง แผนการดำเนินงานโครงการ Smart Job Description

Download

โครงการจัดทำ Smart Job Description

ใบกำหนดหน้าที่งาน หรือ Job Description (JD) มีความสำคัญต่องานบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร เพราะเป็นเอกสารที่ระบุข้อมูลกำหนดหน้าที่หลักและหน้าที่รองในการทำงานแต่ละตำแหน่ง

หากคุณกำลังพบปัญหากับการแก้ไข ทบทวน จัดทำ Job Description จนกลายเป็นภาระงานที่ต้องทำซ้ำหลายๆ รอบ ใบกำหนดหน้าที่งานที่ใช้อยู่ ก็ไม่สามารถบอกได้ว่า มีงานทับซ้อนกันหรือไม่ เขียนภารกิจ เป้าหมายของงานครบถ้วนหรือไม่ ?

Smart Job Description (Smart JD) จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว

โครงการให้คำปรึกษาเพื่อจัดทำ Smart JD จะช่วยป้องกันการเขียนภารกิจของงานที่ไม่ครบถ้วน ลดความซ้ำซ้อน ลด/ป้องกันปัญหาความไม่เหมาะสมในการแบ่งงาน ถูกต้อง ครอบคลุม มีที่มาที่ไปสอดคล้องกันทั้งระบบ แล สามารถตรวจสอบได้ง่าย เพราะ Smart JD ยังเชื่อมโยงถึงงานอื่น ๆ เช่น การสรรหาพนักงาน การจัดวางกำลังคน การประเมินผลงาน การพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง การวางแผนฝึกอบรม การจ่ายผลตอบแทน ดังนั้น ถ้าจัดใบกำหนดหน้าที่งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลดีต่อส่วนอื่นๆไปด้วย

Smart JD มีการระบุภารกิจหน้าที่หลัก , บทบาท อำนาจดำเนินการ สายการบังคับบัญชา, ตัวชี้วัดงาน, อุปสรรคและความยากของงาน และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ (Competency) ที่ควรจะมี ซึ่ง HR หรือผู้จัดการฝ่าย สามารถนำ Smart JD ไปใช้ จัดทำ Job Standard การประเมินค่างาน และการกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้สามารถพัฒนาองค์กร ได้อย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป


Customers Name List     ทีมที่ปรึกษาของ NS Values

สอบถามรายละเอียด งานที่ปรึกษา / งานฝึกอบรม ได้ที่ ..

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด