Salary Structure

ดาวน์โหลดโครงสร้าง แผนการดำเนินงานโครงการ Salary Structure

Download

แผนการดำเนินงานโครงการ จัดทำโครงสร้างเงินเดือน

การบริหารค่าจ้างเงินเดือน (Salary Structure) เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับองค์กร  จะบริหารอย่างไรที่จะเกิดความเสมอภาค บริหารอย่างเป็นระบบและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายภายในองค์การ อีกทั้งยังสามารถดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงานที่ทำงานอยู่ ให้เขาได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อสร้างผลงานและบรรลุเป้าหมายขององค์กร โครงการนี้ ออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้ผู้ปฏิบัติการจ่ายค่าจ้าง ให้มีความรู้ เทคนิค กระบวนการ แบบเจาะลึก จากการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของวิทยากร


องค์กรของท่านกำลังพบปัญหานี้หรือไม่?

•   เสียเงินจ้างที่ปรึกษาแพงๆมาทำโครงสร้างเงินเดือนแต่ไม่ได้ใช้
•    ไม่รู้หลักการ มีแต่หลักกู ไม่รู้ว่าถูกหรือผิด
•    เชื่อหลักการ(สากล)มากเกินไป แต่ไม่เข้าใจลักษณะองค์กรของตัวเอง
•    มีปัญหาแค่ไม่กี่ตำแหน่ง แต่ทำไมต้องประเมินค่างานทั้งระบบ
•    แค่อยากได้กระบอกเงินเดือนทำไมต้องจ่ายเป็นล้าน
•    เรื่องกระบอกเงินเดือนยากแค่ไหน ทำไมคนในทำเองไม่ได้
•    ฯลฯ


Customers Name List     ทีมที่ปรึกษาของ NS Values

สอบถามรายละเอียด งานที่ปรึกษา / งานฝึกอบรม ได้ที่ ..

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด