การประเมินโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure Assessment) เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับองค์กร โครงสร้างเงินเดือนในปัจจุบัน การปรับเงินเดือน การจ่ายโบนัส  จะบริหารอย่างไรที่จะเกิดความเสมอภาค บริหารอย่างเป็นระบบและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายภายในองค์การ อีกทั้งยังสามารถดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงานที่ทำงานอยู่ ให้เขาได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อสร้างผลงานและบรรลุเป้าหมายขององค์กร โครงการนี้ ออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้ผู้ปฏิบัติการจ่ายค่าจ้าง ให้มีความรู้ เทคนิค กระบวนการ แบบเจาะลึก จากการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของวิทยากร

ขั้นตอนหลัก กิจกรรม Man-Day วัตถุประสงค์/ผลที่จะได้รับ

1. เข้าไปประชุมเพื่อศึกษาข้อมูลองค์กร

ประชุมกับผู้บริหารเพื่อ  

 • ลักษณะการดำเนินการขององค์กร
 • นโยบายการบริหารค่าจ้าง
 • รับทราบถึงการบริหารค่าจ้างของท่านมีปัญหาอะไรบ้าง

1 วัน

สถานการณ์ขององค์กรก่อนจะที่นำไปประกอบการประเมินระบบการบริหารค่าจ้าง

2. ก็บข้อมูลเรื่องเงินเดือน ค่าจ้าง โครงสร้าง ตำแหน่งงาน ผลตอบแทน ฯลฯ

ประชุมกับทีมบริหารเพื่อทำงานกับคณะทำงานเพื่อ

 • เก็บข้อมูล เพื่อสร้างฐานข้อมูลโครงสร้าง
 • โครงสร้างเงินเดือน ระบบบริหารค่าจ้างผลตอบแทน ในปัจจุบัน

ประมาณ 2-3 วัน

โครงสร้างเงินเดือนในปัจจุบัน การปรับเงินเดือน การจ่ายโบนัส

3. โครงสร้างเงินเดือนในปัจจุบัน การปรับเงินเดือน การจ่ายโบนัส

ที่ปรึกษา  

 • วิเคราะห์และประเมินโครงสร้างเงินเดือน ระบบบริหารค่าจ้างผลตอบแทน ในปัจจุบัน
 • จัดทำรายงานการวิเคราะห์และผลการประเมิน

ประมาณ 1 สัปดาห์

ข้อมูลรายงานการวิเคราะห์และผลการประเมิน

4. ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินและวิเคราะห์ระบบการบริหารค่าจ้างขององค์กร

ประชุมกับทีมบริหารเพื่อทราบ

 • จุดเด่น จุดด้อยของระบบการบริหารค่าจ้างเงินเดือน ผลตอบแทน
 • เปรียบเทียบกับระบบที่ควรจะเป็น
 • ข้อสังเกตและคำแนะนำเพิ่มเติม
 • แนวทางการดำเนินการในการพัฒนาระบบโครงสร้างเงินเดือนและระบบบริหารค่าจ้างผลตอบแทน

1 วัน

* ส่งรายงานให้ผู้บริหารในวันที่ประชุมสรุปรวมวันทำงานทั้งหมด4-5 วัน

รวมวันทำงานทั้งหมด 4-5 วัน

เอกสารที่จัดทำ/ทำการทบทวน :  

 • โครงสร้างค่าจ้าง
 • Hirachy การบริหารค่าจ้าง
 • สรุปรายงานการจำแนกค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
 • สรุปรายงานกระบอกเงินเดือน
 • ใบกำหนดอัตราแรกจ้าง ตามประเภทพนักงาน / การประเมินค่างาน (Job Weight)
 • แนวทางการพิจารณาการจ่ายโบนัส
 • เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง/สวัสดิการ/ผลตอบแทน

สอบถามรายละเอียด Salary Structure Assessment ได้ที่ ..

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด