Public Training  จัดโดย NS Values


เป็นหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะในงาน HR  และงานที่ปรึกษา ตั้งแต่การเรียนรู้ที่เน้น Best Practice เน้นเข้าใจง่ายแต่ได้ผล บรรยายโดยอาจารย์วิทยากรผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญการณ์ของหลักสูตรต่างๆ และมีประสบการณ์งานสอน และงานทางด้านที่ปรึกษาจากบริษัทชั้นนำมากมาย ซึ่งแต่ละหลักสูตรนั้น รับจำนวนจำกัด ผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรภายในคอร์สต่างๆ จะได้เข้า  Facebook  Group เพื่อให้สามารถสอบถามข้อสงสัย และ Support เครื่องมือต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตรนั้นๆ

UPCOMING EVENT :

PROFESSIONAL HRD PROGRAM 5

Days Hours
Minutes Seconds
Join Now..! or View All Events →
Days Hours
Minutes Seconds
Join Now..! or View All Events →

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ..

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด