องค์กรที่ยังไม่ได้จัดทำโครงสร้างเงินเดือน มักจะนำข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของคู่แข่งมาเป็นข้อมูลการจ่ายเงินเดือนหรือสวัสดิการ ทำให้ในภาพรวมไม่สามารถบริหารจัดการกับตำแหน่งที่เหมาะสมหรือจำเป็นมากกว่าได้ สุดท้ายพนักงานก็ยังลาออก คำตอบของการแก้ปัญหานี้คือ บริหารค่าจ้างเฉพาะตำแหน่งที่สำคัญเท่านั้น เราจำเป็นต้องจ่ายค่าแรงที่สู้กับราคาตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหารเฉพาะตำแหน่ง คลิปนี้มีคำตอบเพื่อเป็นแนวทางค่ะ

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนเท่ากับหรือสูงกว่าราคาตลาด แต่ทำไมพนักงานยังลาออก?
Date

January 22, 2018

Client

NS Values Chanel

Category

VDO by NS Values Chanel