Job Description เปรียบเสมือนระบบพื้นฐานการบริหารจัดการคนในองค์กร เพราะองค์กรจะกำหนดวัตถุประสงค์ในการว่าจ้างได้ชัดเจนขึ้น ในโครงสร้างองค์กรควรมีกี่ตำแหน่ง และแต่ละตำแหน่งควรจะมีอัตรากำลังกี่ท่าน ดังนั้น Job Description จึงเป็นกระบวนการพื้นฐานสำคัญที่ HR ควรดำเนินการ คลิปนี้มีคำตอบค่ะ

โครงการให้คำปรึกษาเพื่อจัดทำ Smart JD จะช่วยป้องกันการเขียนภารกิจของงานที่ไม่ครบถ้วน ลดความซ้ำซ้อน ลด/ป้องกันปัญหาความไม่เหมาะสมในการแบ่งงาน ถูกต้อง ครอบคลุม มีที่มาที่ไปสอดคล้องกันทั้งระบบ แล สามารถตรวจสอบได้ง่าย เพราะ Smart JD ยังเชื่อมโยงถึงงานอื่น ๆ เช่น การสรรหาพนักงาน การจัดวางกำลังคน การประเมินผลงาน การพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง การวางแผนฝึกอบรม การจ่ายผลตอบแทน ดังนั้น ถ้าจัดใบกำหนดหน้าที่งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลดีต่อส่วนอื่นๆไปด้วย

Smart JD มีการระบุภารกิจหน้าที่หลัก , บทบาท อำนาจดำเนินการ สายการบังคับบัญชา, ตัวชี้วัดงาน, อุปสรรคและความยากของงาน และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ (Competency) ที่ควรจะมี ซึ่ง HR หรือผู้จัดการฝ่าย สามารถนำ Smart JD ไปใช้ จัดทำ Job Standard การประเมินค่างาน และการกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้สามารถพัฒนาองค์กร ได้อย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไป

 

Job Description ไม่ดี แล้วระบบ HR อื่นๆ จะดีได้อย่างไร?
Date

February 3, 2018

Client

NS Values Chanel

Category

VDO by NS Values Chanel