องค์กรแบบ SME มีการกำหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อให้พนักงานทำงานเต็มศักยภาพและเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเกิดความพึงพอใจที่จะทำงานอยู่กับองค์กร และการกำหนดโครงสร้างเงินเดือน โดยมีการจ่าย incentive ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด คือ รวบรวมข้อมูลจากองค์กรใหญ่ๆ มาเป็นแนวทางก่อน ระยะเริ่มแรกในการจ่ายค่าตอบแทนจะพบว่า ผลงานของพนักงานอาจจะขยับตาม incentive ที่เป็นแรงจูงใจ แต่ในระยะยาว ผลลัพธ์ที่องค์กรได้เทียบกับการจ่าย องค์กรอาจเป็นภาระเกินตัว เพราะวิเคราะห์การบริหารการเงินในระยะยาวแล้วองค์กรขาดความสามารถในการจ่าย เพียงเพื่อตอบโจทย์การสร้างความพึงพอใจให้พนักงาน ข้อแนะนำในการแก้ปัญหาดังกล่าวจะทำอย่างไรได้บ้าง เรียนรู้เพิ่มเติมได้จากคลิปนี้ค่ะ

องค์กรเล็ก แต่นำ incentive องค์กรใหญ่มาใช้ จะรอดหรือไม่?
Date

January 21, 2018

Client

NS Values Chanel

Category

VDO by NS Values Chanel