องค์กรอยากทราบความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน จึงทำการสำรวจจากพนักงานทุกระดับทั้งระดับผู้บริหารและพนักงาน ส่วนหนึ่งเมื่อประเมินมาแล้วพบว่า ความผูกพันของพนักงานบางท่านจากบางหน่วยงานเพิ่มขึ้นหรือลดลง ผู้บริหารจึงเกิดคำถามว่า น่าจะส่งผลต่อการทำงานภาพรวม ดังนั้น จึงจะนำผลลัพธ์ที่ได้จากผลสำรวจมาเป็นตัวชี้วัดตั้งต้นในการประเมินผลงานของพนักงานระดับต่างๆ รวมทั้งประเมินความสามารถของหัวหน้าหน่วยงานด้วย คลิปนี้มีคำตอบค่ะ ว่า ควรนำแบบสำรวจความผูกพันพนักงานมาเป็น KPI ได้หรือไม่ และควรกำหนดเป็น KPI ระดับใด

Employee Engagement Survey ถ้านำมาประเมิน KPI ควรจะประเมินถึงแค่ไหน?
Date

February 4, 2018

Client

NS Values Chanel

Category

VDO by NS Values Chanel