องค์กรธุรกิจที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์และมุ่งหวังผลสำเร็จในเชิงกลยุทธ์ ควรมีการกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของการทำงาน โดยเริ่มตั้งแต่ ตัวชี้วัดระดังองค์กร (Corporate KPIs)  ส่งต่อตัวชี้วัดมาสู่ระดับฝ่ายงาน (Department KPIs) และกำหนดให้กับระดับพนักงานรายบุคคล (Individual KPIs) สัดส่วนในการกำหนดตัวชี้วัด (KPIs) ควรมีแนวทางกำหนดอย่างไร คลิปนี้มีคำตอบค่ะ

สัดส่วนในการกำหนด KPIs ระดับองค์กร  ฝ่ายงานและบุคคล ปัจจัยสำคัญต่อระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์
Date

January 22, 2018

Client

NS Values Chanel

Category

VDO by NS Values Chanel