อัตราการลาออกของพนักงานส่งผลเป็นต้นทุนขององค์กร ด้วยกระแสพนักงานมีแนวโน้มอยู่กับองค์กรไม่นาน อาจจะเป็นเพราะกระแส Generation Gap ก็อาจเป็นได้ แต่ปัจจัยเบื้องต้นนั้น HR ควรมีมาตรการในการสรรหาและคัดเลือก คนที่ใช่เข้ามาอยู่ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการ recruit คือ การใช้แบบประเมิน หรือ แบบทดสอบต่างๆ เพื่อช่วยคัดกรองคน เช่น การรู้สไตล์หรือบุคลิกของทำงานที่สอดคล้องกับลักษณะงาน การรับรู้แนวโน้มภาวะผู้นำ การตัดสินใจของคนแต่ละบุคลิก ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ดีสำหรับเจ้าหน้าที่สรรหา ที่จะนำมาใช้ประกอบการสรรหาและคัดเลือกคน คลิปนี้มีคำตอบค่ะ
แบบทดสอบช่วยและคัดเลือกให้ได้คนโดนใจมีไหม
Date

May 30, 2018

Client

NS Values Chanel

Category

VDO by NS Values Chanel