แผนยุทธศาสตร์ของประเทศไทย และการเติบโตทางธุรกิจมีแนวโน้มเป็น Thailand 4.0  ดังนั้น นวัตกรรม หรือ Innovation จึงเป็นคุณค่าที่องค์กรให้ความสำคัญ จนกำหนดเป็นค่านิยมองค์กร (Core Values) การสะท้อนมาเป็นวัฒนธรรมองค์กร ผ่านอาคารสถานที่ สินค้า ระบบ หรือ ผ่านพฤติกรรมความสามารถในการทำงานของพนักงานนั้นเป็นเรื่องที่องค์กรต้องให้เวลาปรับตัวและเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง คลิปนี้มีแนวทางดีๆ เพื่อสร้าง Innovation เป็นค่านิยมองค์กรที่ยั่งยืน
องค์กรกำหนด Innovation เป็น Core Value แต่ไปต่อไม่ได้ ทำอย่างไรดี?
Date

May 30, 2018

Client

NS Values Chanel

Category

VDO by NS Values Chanel