ธุรกิจ SME ที่เริ่มกำหนดระบบการประเมินผลงานที่ยึดตัวชี้วัดผลงาน จะพบว่า พนักงานที่ทำงานในตำแหน่งเดียวกัน หรือ Job Description ชุดเดียวกัน มักจะกำหนดตัวชี้วัดผลงานเดียวกัน แต่สิ่งที่พบคือ พนักงานผู้ปฏิบัติงานมีประสบการณ์ต่างกัน อายุงานในตำแหน่งงานมีไม่เท่ากัน องค์กรควรกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicators : KPIs) อย่างไร เพื่อให้การประเมินผลงานมีความเป็นธรรมกับพนักงานทุกคน คลิปนี้มีคำตอบค่ะ
คนทำงานเหมือนกัน แต่ประสบการณ์ต่างกัน วัดผลอย่างไรให้เป็นธรรม
Date

May 30, 2018

Client

NS Values Chanel

Category

VDO by NS Values Chanel