Personality Match

Personality Match

เครื่องมือช่วยวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณลักษณะของบุคคล

เครื่องมือช่วยวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณลักษณะของบุคคลที่ต้องการในตำแหน่งงาน กับคุณลักษณะบุคคลของผู้สมัครงาน โดยรายงานผลเชิงวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะคาดหวังจากองค์กรและคุณลักษณะของผู้สมัคร เช่น ในการมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคล การสื่อสาร ประสานงาน รูปแบบที่ถนัดในการตัดสินใจ พฤติกรรมถนัดในการตอบสนองต่อสังคมแวดล้อม เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจในการคัดเลือก

อ.พีรดา รุธิรพงษ์

สอบถามรายละเอียด งานที่ปรึกษา / งานฝึกอบรม ได้ที่

086-983-4943


ningpeerada (Line ID)