โครงการพัฒนาที่ปรึกษาส่วนบุคคลสำหรับ SME

รูปแบบการพัฒนา
1. ประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ

 • เป้าหมายในอาชีพ
 • อาชีพและสถานะปัจจุบัน
 • จุดแข็งและเรื่องที่ต้องเติมเต็ม
 • กำหนดแนวทางพัฒนารายบุคคล

2. ให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์

 • โอกาสทางการตลาดงานที่ปรึกษา SME
 • ภาพรวมการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
 • ภาพรวมระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • โมเดลการให้คำปรึกษาส่วนบุคคล

3. ให้คำปรึกษา โค้ช แนะนำ

 • การจัดทำข้อเสนอโครงการฯ
 • การสร้างแบรนด์ ชื่อเสียง เช่น แนะนำการเขียนหนังสือ
 • การเข้าไปพูดคุยกับลูกค้า
 • แนะนำลูกค้า ที่ปรึกษา บุคคลที่เกี่ยวข้อง
โครงการนี้เน้นการติวเข้มเป็นรายบุคคล

ยกเว้นบางวิชาบางเรื่องอาจจะเรียนพร้อมกันได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคน ดูแลและให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลา 8 เดือน/คน และหลังจากนั้นสามารถขอคำปรึกษาแนะนำได้ตลอด


คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 1. คนทำอาชีพวิทยากรอยู่แล้วเพราะปกติบรรยายเสร็จลูกค้ามักจะเชิญให้ไปเป็นที่ปรึกษา
 2. คนที่ทำอาชีพที่ปรึกษาระบบใดระบบหนึ่งอยู่แล้ว เพราะลูกค้าเชื่อถือศรัทธาเป็นทุนเดิมแต่อยากปรึกษาเพิ่มเติม
 3. นักเขียนที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับการบริหารงาน คน เพราะเจ้าของกิจการรู้จัก คุ้นเคย ติดตามอยู่แล้ว
 4. คนที่มีประสบการณ์ในการองค์กรใหญ่มานานไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน อยากเอาประสบการณ์มาสร้างคุณค่าและมีรายได้เพิ่มเติมเพราะต้นทุนชีวิตจากองค์กรใหญ่มีค่าต่อ SME มาก

หัวข้อการเรียนรู้


1. เข้าใจภาพรวมการบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ Business Model,การวางแผนกลยุทธ์ ไปจนถึงเข้าใจงานในสายงานต่างๆทั้งองค์กร โดยใช้ระบบการบริหารผลงานเป็นตัวตั้ง

 • วิสัยทัศน์ ค่านิยม กลยุทธ์ แผนกลยุทธ์
 • การเชื่อมโยงเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงาน
 • เทคนิคการกำหนด KPI, Action Plan

2. มีทักษะการพูดคุยให้คำปรึกษา โค้ชชิ่งส่วนบุคคล เพราะหากเข้าใจ ซื้อใจเจ้าของได้ อะไรก็ง่ายขึ้น

 • กระบวนการคนคั่วคน (The Ultimate Leadership Skills)
 • STAR MODEL ในการพัฒนาคน
 • ทักษะการให้คำปรึกษาส่วนบุคคล

3. เข้าใจระบบการบริหารบุคลากร เพราะหัวใจของการเปลี่ยนแปลงองค์กร SME ติดอยู่ที่คนเก่าคนแก่เยอะ อยู่มานาน

 • ภาพรวมการบริหารงานด้าน HR
 • ระบบงาน HR มีอะไรบ้าง
 • การเชื่อมโยงระบบ HR กับระบบอื่นๆในองค์กร
 • แบ่งปันประสบการณ์ในการบริหารคน

NS Values Models

sd

แนวคิดของที่ปรึกษาส่วนบุคคล สำหรับ SMS

สอบถามรายละเอียดงานฝึกอบรม ได้ที่ ..

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด