HR (Human Resource Management)

หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มุ่งมั่นในการ เสริมสร้าง และพัฒนาองค์ความรู้เรามีกระบวนการในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กรหลายหลักสูตร โดยเน้นการเรียนรู้ แบ่งปันร่วมกัน เน้นการวัดผลที่มีประสิทธิภาพ

Customer Name List

1.

หลักสูตร  Smart Job Description | การนำ Smart JDไปใช้งาน

ดูหลักสูตร

2.

หลักสูตร HR for Non-HR |  การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหาร

ดูหลักสูตร

3.

หลักสูตร Salary Structure | โครงสร้างเงินเดือน

ดูหลักสูตร

4.

หลักสูตร Organization Design | การออกแบบโครงสร้างองค์กร

ดูหลักสูตร

5.

หลักสูตร Smart HR in Practice |  การบริหารทรัพยากรเชิงปฏิบัติจริง

ดูหลักสูตร

6.

หลักสูตร Employee Engagement Activities |  กิจกรรมสร้างความผูกพันพนักงานต่อองค์กร

ดูหลักสูตร

7.

หลักสูตร Career Path Development | การพัฒนาสายอาชีพ

ดูหลักสูตร

8.

หลักสูตร Talent Management and Strategic Succession Plan

ดูหลักสูตร

9.

หลักสูตร How to manage different generation : Gen X, Y

ดูหลักสูตร

10.

หลักสูตร Individual Development Plan | การวางแผนพัฒนารายบุคคลอย่างได้ผล

ดูหลักสูตร

11.

หลักสูตร  Training & Development Roadmap | การวางแผนงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนา

ดูหลักสูตร

12.

หลักสูตร  Effective Performance Evaluation |  การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ดูหลักสูตร

13.

หลักสูตร Labor Law |  ติวเข้มกฎหมายแรงงาน

ดูหลักสูตร

14.

หลักสูตร  HR Regulations Management |  มาตรการทางวินัยสร้างสรรค์

ดูหลักสูตร

15.

หลักสูตร Core Value & Culture in Practice |  ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เชิงปฏิบัติจริง

ดูหลักสูตร

16.

หลักสูตร  Competency Development in Practice 

ดูหลักสูตร

17.

หลักสูตร  Competency Based Interview Techniques

ดูหลักสูตร

18.

หลักสูตร  Competency Based Selection | เทคนิคการคัดเลือกบุคลากรด้วย Competency

ดูหลักสูตร

19.  

หลักสูตร Onboarding Program for new employee | การจัดทำแผนการดูแลพนักงานใหม่

ดูหลักสูตร

20.  

หลักสูตร Mentor Program |  เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยง

ดูหลักสูตร

21.  

หลักสูตร  Train the Trainer |  การพัฒนาวิทยากรประจำองค์กร

ดูหลักสูตร

22.  

หลักสูตร  Happy Workplace |  องค์กรสร้างสุข

ดูหลักสูตร

23.  

หลักสูตร  Knowledge Management | การจัดการความรู้

ดูหลักสูตร

สอบถามรายละเอียด งานที่ปรึกษา / งานฝึกอบรม ได้ที่ ..

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด