Finanancial & Budgeting

หลักสูตรการงานแผนการเงิน การควบคุมกำไร ซึ่งเป็นบทบาทของผู้บริหารที่ต้องรู้หลักพื้นฐาน ลำดับขั้นในการวางแผนและควบคุมกำไร การวางแผนโดยงบประมาณแบบต่าง ๆ

Customer Name List

1.

หลักสูตร Finance for Non-Finance |  การบริหารการเงินสำหรับผู้บริหาร

ดูหลักสูตร

2.

หลักสูตร Budgeting Planning |  เทคนิคการจัดทำงบประมาณ

ดูหลักสูตร

3.

หลักสูตร ABC-Activities Based Costing |  การบริหารต้นทุนรายกิจกรรม

ดูหลักสูตร

สอบถามรายละเอียด งานที่ปรึกษา / งานฝึกอบรม ได้ที่ ..

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด