Ezy Organization Structure Design

การบริหารผลงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร สำหรับปัญหาของระบบประเมินผลงานประจำปีนั้น องค์กรต่างๆมักจะเจอปัญหากันด้วยกัน ประมาณ 3 กลุ่ม คือ


  1. ปัญหาระดับองค์กร : วิสัยทัศน์องค์กรไม่ชัดเจน
  2. ปัญหาระดับหน่วยงาน : เป้าหมายองค์กรชัด หน่วยงานมีเป้าแต่ไม่ไปในทิศทางเดียวกันไม่ส่งผลถึงองค์กร
  3. ปัญหาระดับพนักงาน: เป้าหมายไม่ท้าทายแค่หายใจก็ผ่านแล้ว รวมๆทุกคนได้ A แต่ภาพรวมองค์กรได้ C

หลายๆครั้งพบการวัดผลงานที่ไม่สร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในองค์กร การเรียนในหลักสูตรระบบการบริหารผลงาน(Performance Management System) หลักสูตรออนไลน์ต่อจากนี้ จะช่วยให้เกิดแนวความคิดที่ถูกต้องในการใช้ระบบการบริหารผลงานช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและทำให้มองภาพของการบริหารงานขององค์กรไปในทิศทางเดียวกัน


สารบัญของเนื้อหาหลักสูตร Ezy Organization Structure Design

ezy01 : โครงสร้างองค์กรสำคัญอย่างไร
ezy02 : โครงสร้างองค์กรของท่านเป็นอย่างไร
ezy03 : การออกแบบโครงสร้างองค์กรต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
ezy04 : สรุปที่มาของโครงสร้างองค์กร
ezy05 : ดูจากอะไรว่าโครงสร้างองค์กรมีความเหมาะสม
ezy06 : ตรวจสอบประสิทธิภาพโครงสร้างองค์กร
ezy07 : ทบทวนโครงสร้างองค์กรเริ่มต้นอย่างไร
ezy08 : เริ่มต้นแบ่งระดับโครงสร้างองค์กร
ezy09 : ตัวอย่างการใช้งาน Ezy Org Design
ezy10 : ตอบคำถามการออกแบบโครงสร้างองค์กร


สอบถามรายละเอียดได้ที่ ..

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด