06
October
October 6, 2018 9:30 am — December 2, 2018 4:30 pm
NS Values Office :
ซอยบางนา-ตราด 29

แขวงบางนา เขตบาง กรุงเทพฯ 10260, 10260 Thailand
Loading Events

 

 

PROFESSIONAL HRD PROGRAM 5

การพัฒนาคน คือ กระบวนการที่ทำให้คนเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

เพื่อให้เติบโตพร้อมต่อการดูแลชีวิตตนเองให้สุข สมดุล ทั้งการงาน ,ชีวิตที่เลือก

และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมั่นคง


งาน HRD ในแนวทางของเรา เป็นงานในวิถีองค์กรจัดการตนเอง (Self Organization) เราเชื่อว่า คน เป็นเมล็ดพันธุ์ ที่พร้อมเจริญเติบโตอย่างมั่นคง เราจึงเน้นการสร้างกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้คนสามารถจัดการตนเองได้ เป็นเจ้าของชีวิตตนเอง และสามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้

การพัฒนาคนเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ ที่ต้องทำอย่างพิถีพิถัน โปรแกรม PHRD 5 ใส่ใจกับการบูรณาการความเข้าใจในการบริหารธุรกิจ , จิตวิทยาการพัฒนาคน ,การพัฒนาคนเชิงระบบ (HRDS system) เข้าด้วยกัน เพื่อฝึกฝนนัก HRD มีความครบเครื่องทั้งบู๊และบุ๋น สามารถพัฒนาคนให้ตอบโจทย์ของธุรกิจและเป้าหมายชีวิตของพนักงานได้ ซึ่งนอกเหนือจาก “แก่นวิชา” แล้ว โปรแกรมนี้ยังได้หลอมรวมองค์ความรู้สำคัญในการพัฒนาคนและองค์กร ทั้งตะวันตก-ตะวันออก เข้าด้วยกัน

ร่วมเรียนรู้ฝึกฝน 10 วันเต็ม ตลอดโปรแกรม

กับ 9 สัปดาห์แห่งการบ่มเพาะ ฝึกฝนตนสู่นัก HRD ชั้นเซียน กับ 5 Module สำคัญ

 • หัวใจ (ตื่นรู้) แห่งนักพัฒนา (HRD MIND)
 • ศิลปะการโค้ชและให้คำปรึกษา เพื่อการพัฒนาคน (The Ultimate Coaching for Growth) )
 • แก่น”สำคัญของการพัฒนาคน และการสร้างระบบ HRD ในกระบวนทัศน์ใหม่ (The Essential of HRD System )
 • เคล็ดลับการพัฒนาคนเชิงกลยุทธ์ และการออกแบบโปรแกรมการพัฒนาที่ตอบโจทย์ธุรกิจ (Strategic HRD and HRD Program Design)
 • การรสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และเติบโต เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร (Learning and Growth Driven OD

H R D M I N D

“ตื่น เพื่อเรียนรู้และนำทางผู้คนสู่การเติบโต  


6-7 ตุลาคม 2561

Module 1 – หัวใจ (ตื่นรู้) แห่งนักพัฒนา (HRD MIND)

ปฐมบทแห่งการเดินทางสู่วิถีแห่งนัก HRD ตัวจริง ด้วยการเข้าไปในหัวใจ จิตวิญญาณของนักพัฒนาที่แท้ ผ่านการเปิดใจ เปิดประตูการเรียนรู้ของตนเพื่อเรียนรู้ตนเองและโลกภายนอก ผ่านการฟังที่ลุ่มลึกและธรรมชาติการเรียนรู้ที่เรียบง่ายของมนุษย์     ซึ่งโมดูลนี้จะปลุกให้ทุกคน “ตื่นเพื่อเรียนรู้” (Awaking to Learn) พร้อมเดินทางไปสู่การพัฒนา เปลี่ยนแปลง เติบโตร่วมกัน

 • หัวใจของนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD Mind)
 • การพัฒนาคน สู่การสร้างองค์กรจัดการตนเอง ( HRD to Self Organization)
 • ธรรมชาติการเรียนรู้ที่เรียบง่ายของมนุษย์ผ่านอายตนะ 6
 • ศิลป์แห่งการฟังที่ลุ่มลึกเพื่อเปิดโลกการรับรู้สิ่งใหม่ “ฟังและฟังและฟัง” ด้วย Theory U
 • รู้จัก มองเห็นคุณค่าของตนและผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง ผ่านผู้นำสี่ทิศ

นำกระบวนการเรียนรู้ โดย

นราวิทย์ นาควิเวก  ( อ.บอมส์ )

ที่ปรึกษาและพัฒนากร

ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาคนและองค์กร ด้วยพลวัตการเรียนรู้และเติบโต ประสบการณ์กว่า 15 ปีในงาน HRD , OD

น.สพ. วิกรม เจตนาวณิชย์

ที่ปรึกษาและพัฒนากร

ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กร ด้วยการเปลี่ยนแปลงคนจากภายใน และการสร้างองค์กรที่มีชีวิต

The Ultimate Coaching for Growth


27 -28 ตุลาคม 2561

Module 2 – ศิลปะการโค้ชและให้คำปรึกษา เพื่อการพัฒนาคน  (The Ultimate Coaching for Growth)

ดำรงอยู่กับเขา ด้วยทั้งหมดที่มีเรามี

ฝึกฝนต่อเนื่องกับทักษะสำคัญในการพัฒนาคนสำหรับนัก HRD เพื่อคอยให้คำปรึกษา โค้ช และช่วยโอกาสในการเรียนรู้แก่ผู้รับการพัฒนา บทเรียนนี้จะฝึกต่อยอดจากการจิตแห่งนักพัฒนา และการฟังที่ลุ่มลึก สู่การใช้สร้างพื้นที่ปลอดภัยที่สร้างความวางใจ สภาวะ Flow ,การใช้คำถามแบบโค้ชเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ พัฒนา รวมถึงการให้คำปรึกษา แบ่งปันประสบการณ์และการให้ฟีดแบ็ก ซึ่งล้วนเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญที่นัก HRD จะต้องมี เพื่อช่วยบ่มเพาะความสามารถ,ประสบการณ์ และสร้างปัญญาให้กับพนักงาน

 • บทบาทและ Competencies สำคัญของนัก HRD กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • STAR MODEL กับศิลปะการพัฒนาศักยภาพคน (The Ultimate Coaching : 3Cs for 3Ps)
 • การสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสภาวะที่พร้อมต่อการเรียนรู้ (Hold Safe Space for Optimum Learning State)
 • ศิลปะการตั้งคำถามแบบโค้ช เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนา (The Art of Powerful Questions)
 • การให้คำปรึกษาและการเล่าเรื่องเพื่อการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง (Consulting and Story Telling for Change)
 • เทคนิคการสะท้อนให้ฟีดแบ็ก เพื่อการพัฒนา (Radical Candor Technique)

นำกระบวนการเรียนรู้ โดย

นราวิทย์ นาควิเวก  ( อ.บอมส์ )

ที่ปรึกษาและพัฒนากร

ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาคนและองค์กร ด้วยพลวัตการเรียนรู้และเติบโต ประสบการณ์กว่า 15 ปีในงาน HRD , OD

ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์ ( อ.อุ๋ย )

ที่ปรึกษา โค้ช และพัฒนากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรม และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้าง Growth Mindset

งาน HRD เป็นดั่งปุ๋ย ยาบำรุง  ที่ช่วยกระตุ้นให้พืชพันธุ์ เติบโตเร็วขึ้น แข็งแรงขึ้น ดีขึ้น “


The Essential of HRD System

10 – 11 พฤศจิกายน 2561

Module 3 – “แก่น”สำคัญของการพัฒนาคน และการสร้างระบบ HRD ในกระบวนทัศน์ใหม่ (The Essential of HRD System)

การพัฒนาคนหนึ่งคนให้เติบโตโดยแท้จริง เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน (Complex) ดังนั้นการสร้างระบบการพัฒนาคน ไม่ควรทำให้ยุ่งยาก เข้าถึง เข้าใจได้ยาก   บทเรียนนี้เป็นการฝึกฝนให้นัก HRD กลับมาสู่พื้นฐานของการพัฒนา เติบโตของมนุษย์ที่”แก่น” (Essence) สำคัญ โดยกะเทาะสิ่งที่เป็นเปลือกที่ไม่จำเป็นออกก่อน ให้นัก HRD เข้าใจในรากฐานที่สำคัญ ,ขอบเขตของงาน และกระบวนการหลัก เพื่อให้สามารถออกแบบระบบการพัฒนาในมุมคิดใหม่ ให้พนักงานมีความเป็นเจ้าของชีวิตตนเอง ใส่ใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Continuous Self Development) ในวิถีขององค์กรจัดการตนเอง (Self Organization) ซึ่งหมายรวมถึงการออกแบบให้ครอบคลุมการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชีวิตด้วย โดยมีนัก HRD เป็นที่ปรึกษา,โค้ช คอยช่วยเหลือ สนับสนุน

 • พลวัตการเรียนรู้และเติบโตของมนุษย์ (Dynamics of Learning and Growth)
 • ขอบเขตหลักของการพัฒนาคนตามเส้นทางการเติบโตของพนักงานแต่ละคน (Employee Development Journey)
 • เคล็ดลับการสร้าง Competency ที่ง่ายและได้ผล (EZY Competency in Practice)
 • การสร้างแผนการเรียนรู้และพัฒนารายบุคคล ด้วยเทคนิคการโค้ช (Self Development Plan / Individual Development Planning (IDP) by Coaching Technique)
 • การออกแบบกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคนในองค์กรเชิงระบบ ที่นำสู่องค์กรจัดการตนเอง (HRD Process and System Design for Self Organization)

นำกระบวนการเรียนรู้ โดย

นราวิทย์ นาควิเวก  ( อ.บอมส์ )

ที่ปรึกษาและพัฒนากร

ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาคนและองค์กร ด้วยพลวัตการเรียนรู้และเติบโต ประสบการณ์กว่า 15 ปีในงาน HRD , OD

พีรดา รุธิรพงษ์ ( อ.หนิง )

ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาผู้นำ, Talent และ Successor

นัก HRD ชั้นเซียน ต้องเข้าใจ CEO ที่มอง และเห็นมากกว่าที่เขามอง 


24 – 25 พฤศจิกายน 2561

Module 4 – เคล็ดลับการพัฒนาคนเชิงกลยุทธ์ และการออกแบบโปรแกรมการพัฒนาที่ตอบโจทย์ธุรกิจ (Strategic HRD and HRD Program Design)

เชื่อมต่อการพัฒนาคน สู่การบริหารธุรกิจ ที่ต้องเต้นรำไปด้วยกัน สอดรับ ส่งเสริมกัน บทเรียนนี้จะพานัก HRD เปิดประสบการณ์ใหม่ในการมอง คิดและทำเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเน้นการสร้างคนที่แตกต่างจากการพัฒนาที่เป็นพื้นฐาน เป็นการพัฒนาคนในเชิง Strategic People Solutions ทำน้อยแต่ได้ผลมาก ถือเป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับนัก HRD ชั้นเซียน จะต้องเข้าใจในธุรกิจและกระบวนการพัฒนาคนอย่างสัมพันธ์กัน ซึ่งนัก HRD จะได้ฝึกปฏิบัติจริง ลงมือคิดและทำจริง

 • ความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ธุรกิจกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • การกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การพัฒนาคน ที่ตอบโจทย์กลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร (Strategic HRD Planning)
 • การสร้างผู้นำ ,บริหารกลุ่มคนเก่งและผู้สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงกลยุทธ์ (Strategic Talent and Successor Development )
 • วิวัฒน์แห่งการเรียนรู้และพัฒนา ที่เปลี่ยนไป (New Era of Learning and Development)
 • Design Thinking กับการออกแบบโครงการและโปรแกรมการพัฒนาคน (HRD Project and Program Creation by Design Thinking)
 • เทคนิคการบริหารโครงการ HRD ให้บรรลุเป้าหมาย (HRD Project Management)

นำกระบวนการเรียนรู้ โดย

พีรดา รุธิรพงษ์ ( อ.หนิง )

ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาผู้นำ,Talent และ Successor

ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก ( อ.โต้ง )

ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (SPMS)

ดร. วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์

ที่ปรึกษาและพัฒนากร ด้านนวัตกรรมและการออกแบบธุรกิจ

Learning and Growth Driven OD

ก้าวเดิน เติบโตไปพร้อมกันอย่างเข้มแข็ง ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ 


1 – 2 ธันวาคม 2561

Module 5 – การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และเติบโต เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร (Learning and Growth Driven OD)

ปัจฉิมบท สุดท้ายของการฝึกฝนนัก HRD ด้วยการเปลี่ยนภาพการติดตามผลการฝึกอบรมแบบเดิมๆ ที่ใช้เอกสาร มาสู่การใช้กระบวนการเรียนรู้ที่มีชีวิต โดยศิลปะวิชากระบวนกร (Facilitator) และการสนทนาแบบไดอะล็อก (Dialogue Intervention) ซึ่งเป็นทักษะยุคใหม่ที่นัก HRD ต้องฝึกฝน บทเรียนนี้จะเชื่อมต่อการงาน HRD สู่งานพัฒนาองค์กร (Organization Development) ด้วยการสร้างพลวัตการเรียนรู้และเติบโตในองค์กร ที่เป็นรูปธรรมและทำต่อเนื่อง ออกแบบและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรต่อไป

 • หลุมพรางของการประเมินและติดตามผลการพัฒนาที่ล้มเหลว
 • การแปลงเปลี่ยนการติดตามผลการฝึกอบรม สู่วัฒนธรรมการเรียนรู้และเติบโตร่วมกันในองค์กร (Transforming training follow up to Team Learning Culture)
 • ศิลป์แห่งการนำกระบวนการ และวงสนทนาไดอะล็อก เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และสร้างชุมชนการเรียนรู้ในองค์กร (The Art of Facilitation and Dialogue for build up professional learning community)
 • การออกแบบกิจกรรมต่อยอดหรือชุมชนการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือในกลุ่มไดอะล็อก (Dialogue Intervention)

นำกระบวนการเรียนรู้ โดย

นราวิทย์ นาควิเวก  ( อ.บอมส์ )

ที่ปรึกษาและพัฒนากร

ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาคนและองค์กร ด้วยพลวัตการเรียนรู้และเติบโต ประสบการณ์กว่า 15 ปีในงาน HRD , OD

น.สพ. วิกรม เจตนาวณิชย์

ที่ปรึกษาและพัฒนากร

ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กร ด้วยการเปลี่ยนแปลงคนจากภายใน และการสร้างองค์กรที่มีชีวิต

เราเรียนกันอย่างไรในโปรแกรมนี้ ? (Learning and Growth Methodology)

ฝึกปฏิบัติกันผ่านกระบวนการเรียนรู้ ในมิติใหม่ของเมืองไทย Experience based learning (EBL) ซึ่งเน้นการสร้างประสบการณ์จริง และเรียนรู้ด้วยพลวัตการเรียนรู้และเติบโต “เรียนรู้ คิด ทำ” บ่มเพาะปัญญา 3 ระดับ และทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง ตลอดโปรแกรมท่านจะได้เรียนรู้ศิลปะการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบวิถีองค์กรจัดการตนเอง (The way to self organization) เพื่อไปต่อยอดในองค์กรได้อีกด้วย

เน้นการสร้างปัญญาจากการฟัง

ใช้กระบวนการกลุ่มและการสนทนาไดอะล็อกรูปแบบต่างๆ ให้ทุกคนได้ฟัง เห็น รับรู้ สัมผัส จริงร่วมกัน

เน้นการสร้างปัญญาจากการคิด

ใช้กระบวนการโค้ชกลุ่ม ตั้งคำถามและเล่าเรื่อง เพื่อชวนทุกคนใคร่ครวญ คิด จินตนาการ

เน้นการสร้างปัญญาจากการทำจริง

เป็นสิ่งที่เราใช้เวลามากที่สุด เราเน้นการทำจริง ในสถานการณ์ที่เสมือนจริงทุกประการ ให้ทุกคนได้เรียนรู้อยู่กับ “ความจริง” ทำจริง มองเห็นจริง เข้าใจจริง ( Experience base learning)

โปรแกรมนี้เหมาะกับ

 1. ผู้ที่ทำงานในด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD ,Training , Learning) หรือ พัฒนาองค์กร (Organization Development) ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ จนถึง ผู้จัดการ ที่สนใจนำกระบวนการ แนวทางนี้ไปพัฒนาองค์กร
 2. ผู้นำทีม,ผู้บริหาร ที่สนใจนำกระบวนการไปปรับใช้เพื่อพัฒนาความสามารถของทีม รวมถึงการบริหารทีมงานและผลงานของทีม โดยใช้กระบวนการด้านการพัฒนาคนไปรับใช้ (HRD for non HRD)

Details

Start:
October 6 @ 9:30 am
End:
December 2 @ 4:30 pm
Event Category:
Organizer:
NS Values
Phone:
086-983-4943
Email:
veerinyaorn.mtf@gmail.com
Organizer Website:
www.nsvalues.com