Beyond Business Consulting

มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในงานด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และงาน ด้านทรัพยากรมนุษย์ มีผลงานในการให้คำปรึกษาโครงการต่าง ๆ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน จากหลากหลายธุรกิจ ทำให้มั่นใจได้ว่า มีประสบการณ์ตรงทั้งธุรกิจการผลิต การบริการโรงพยาบาล จากองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจ SME

ให้บริการแบบมืออาชีพครบวงจร ด้วยการออกแบบโครงการที่ปรึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมที่เฉพาเจาะจงและมีทาง เลือก (Customized and Solution) โดยเน้นการเรียนรู้แบ่งปันร่วมกัน เน้นการวัดผลที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม


ทีมงาน NS Values มีความเชี่ยวชาญ และพร้อมให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาองค์กรของท่าน บรรลุวิสัยทัศน์และเติบโตอย่างยั่งยืน

สอบถามรายละเอียด  โครงการงานที่ปรึกษา ได้ที่ ..

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด