ระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

Strategic Performance Management System (SPMS)

โครงการที่ปรึกษา SPMS -Strategic Performance Management System มุ่งเน้นที่การนำพาองค์กรหาคำตอบสำคัญ ในการบริหารจัดการ มีการกำหนดหรือทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร โดยเชื่อมโยงเป้าหมาย ผลลัพธ์ คุณค่ารวมขององค์กรเป็นสำคัญ

SPMS เป็นระบบที่ให้ความสำคัญกับการนำพาองค์กรให้เติบโตไปด้วยกันโดยคนทั้งหมด ทุกคนล้วนมีความหมายต่อกัน ระบบนี้จะมองที่ "พลังร่วม"มากกว่า "พลังปัจเจก"ระบบนี้เริ่มต้นด้วยการกำหนดจุดหมายสำคัญของธุรกิจ(ของเรา)เราจะเติบโตเดินทางไปที่ไหน จุดหมายของเราคืออะไร มันสำคัญกับเราอย่างไร (Business Goal Planning)จากการกำหนด Corporate KPIs สู่Department KPIs และ Individual KPIs วาดแผนที่ที่จะนำเราไปถึงจุดหมายนั้นร่วมกัน(Business Strategic Plan)ไม่แบ่งแยกหน่วยงาน ช่วยกันส่งมอบคุณค่าบรรลุถึงจุดหมายที่กำหนดไว้ 

ผลที่จะได้รับจากการจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารเชิงกลยุทธ์

SPMS Knowledge & Framework

ผู้บริหารมีความรู้ในหลักการของ SPMS

(การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์) รับทราบถึงผลการดำเนิน งานในภาพรวมของโครงการ และแนวทางการเตรียมข้อมูล

Final Presentation

ให้ความเห็นในข้อสรุปภาพรวมของ SPMS

ครั้งสุดท้าย เพื่อเป็นการยืนยันการดำเนินงานต่อขององค์กร

Individual KPI Cascade

ฉบับร่างการ Cascade (เชื่อมต่อ) KPI

จากระดับบริหารไปจนถึงระดับรายบุคคลของแต่ละส่วนงาน

โดยจะเน้นหน่วยงานที่เป็นกองหน้าก่อน และตามด้วยหน่วย

งานสนับสนุน

Confirm Vision-Mission-Core Value

กระบวนการ run workshop ให้เกิด

การทบทวนหรือกำหนด วิสัยทัศน์, ภารกิจ, ค่านิยม,

กลยุทธ์, เป้าหมาย ที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน KPIs ของสายงาน/หน่วยงาน

Corporate KPI

วิสัยทัศน์, ภารกิจ, ค่านิยม, กลยุทธ์, กำหนด Corporate KPI และทำการ Cascade (เชื่อมต่อ) ให้ระดับอื่นๆ

SPMS Knowledge

ผู้จัดการฝ่ายหรือหัวหน้างานที่ได้รับ มอบหมาย มีความรู้ในหลักการของ SPMS (การบริหาร- ผลงานเชิงกลยุทธ์ ) มีแนวทางในการดำเนินการ และให้เห็น

ภาพกว้างของ Corporate KPI และภาพของก ทำงานที่จะ ดำเนินการต่อจากนี้ รวมถึงการเชื่อมต่อ KPI สู่ระดับผู้จัดการ

ตัวอย่างภาพประบบบริหารเชิงกลยุทธ์

อ.พีรดา รุธิรพงษ์

086-983-4943

@nsvalues

(ID Line คลิ๊กเพื่อ Add Line)

บริษัท เอ็นเอส แวลูส์ จำกัด

24 ซ.บางนา – ตราด 29 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ต้องการให้ทีมงาน NS Values ติดต่อกลับ

NS Values Co., Ltd. All rights reserved. 2019-2020