เนื่องจากผมเคยทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากร ที่ปรึกษา เขียนหนังสือ ดังนั้น รูปแบบการโค้ชชิ่งจึงเป็นแบบ Personal Consultant  ซึ่งผมขอเรียกภาษาไทยแบบง่ายๆว่า “การคั่วคน” ให้ สุขทั่วทุกมิติ เพราะเป็นการผสมผสานศาสตร์ทุกแขนงเข้าด้วยกัน บูรณาการให้เหมาะสมสำหรับคนแต่ละคน ไม่ยึดติดในศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง แต่จะยึดติดกับเป้าหมายชีวิตของแต่ละคนมากกว่า

Executive Coaching

กระบวนการ ในการให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แนะ ให้ความรู้ พัฒนาความคิดให้กับคนที่อยากจะมาทำอาชีพวิทยากรให้สามารถเตรียมความพร้อม เพื่อเข้ามาสู่อาชีพนี้ หรือการให้คำปรึกษาคนที่เป็นวิทยากรอยู่แล้วให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

ReadMore…

Performance Coaching

ให้คำปรึกษาเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อม เพื่อเข้ามาสู่อาชีพนี้ หรือการให้คำปรึกษาคนที่เป็นวิทยากรอยู่แล้วให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น โค้ชชิ่งให้คำแนะนำในการเป็นที่ปรึกษาและเขียนบทความหนังสือ

ReadMore…

Personal Executive Consultant for SME

โครงการนี้เน้นการติวเข้มเป็นรายบุคคล ยกเว้นบางวิชาบางเรื่องอาจจะเรียนพร้อมกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคนดูแลและ ให้คำปรึกษา ตลอดระยะเวลา 8 เดือน/คนและหลังจากนั้นสามารถขอคำปรึกษาแนะนำได้ตลอด

ReadMore…

Professional HR Tutor Program

จึงเป็นทางเลือกสำหรับคนทำงานด้าน HR ร่วมแก้ปัญหาการพัฒนางานแบบพื้นฐานและเข้มข้น เฉพาะเจาะจง ตามความต้องการขององค์กร (intensive Course) การออกแบบเนื้อหา เน้นแนวทางการเสร็ตมความรู้ และทักษะทางวิชาชีพด้วยการจัดให้มีการเรียนรู้หลักการ

ReadMore…

สอบถามรายละเอียดงานโค้ชและที่ปรึกษา ได้ที่ ..

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด