HR Standard System

มาตรฐานระบบงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

การบริหารคน ซึ่งถือเป็นทุนที่มีมูลค่าสูงสุด (Human Capital) ขององค์กรดังนั้นฝ่ายงาน Human Resources (HR) มีภารกิจในการเป็นตัวแทนองค์กรและเป็นตัวแทนพนักงานที่ต้องบริหารความสมดุลย์ความสัมพันธ์ การเติบโตและยั่งยืนถ้าองค์กรของคุณกำลังพบปัญหาหรือมองหาความท้าทายในงานHR เช่น

 • HR ของเราบริหารจัดการงานในเชิงกลยุทธ์หรือไม่?
 • มิติงานด้านต่างๆ ของHR งานในมิติไหนที่เราทำได้ดี และมีมุมไหนที่ควรพัฒนาหรือปรับกระบวนการ
 • ในงบประมาณที่ต้องบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาพรวม ฝ่ายHR ควรจะจัดลำดับความสำคัญอย่างไร
 • ฯลฯ HR Standard Assessment(แบบประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการด้านHRเชิงกลยุทธ์ทุกมิติ)เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยทุกองค์กรมีคำตอบและมีแนวทางในการพัฒนางานและพัฒนาองค์กร

HR Standard Assessment 

(แบบประเมินมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านHR เชิงกลยุทธ์ทุกมิติ)    

ขั้นตอนหลัก
กิจกรรม
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / ผลที่จะได้รับ
 1. การประเมินระบบการทำงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR Assessment Standard) ศึกษาการทำงานขององค์กรและจัดทำการประเมินการทำงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  

ประชุมกับผู้บริหารเพื่อ

 • ศึกษาการทำงานขององค์กร
 • โครงสร้างการบริหาร
 • เอกสารต่างๆ 

ทีมที่ปรึกษาทำการประเมิน

 • จัดการประเมินการทำงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • สัมภาษณ์/ขอหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการประเมิน11มุมมองได้แก่
 1. ภาพรวมการจัดการองค์กร
 2. นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารงาน/บทบาทของฝ่ายHR
 3. บทบาทและความสามารถของทีมงานฝ่ายHR
 4. การสรรหาคัดเลือกและการวางแผนอัตรากำลัง
 5. การบริหารค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์
 6. การฝึกอบรมและพัฒนา
 7. แรงงานสัมพันธ์และการจัดการด้านวิจัย
 8. การจัดการด้านผลงาน
 9. การสื่อสาร ระบบเอกสารและข้อมูลข่าวสาร
 10. ความปลอดภัยสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน11.งานสนับสนุนและสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน
3 วัน

ผลการประเมินการทำงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  

2 ประชุมสรุปตรวจสอบ ความถูกต้อง

ประชุมตัวแทนหน่วยงาน HR และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

 • รายงานผล HR Assessment และโครงสร้างการบริหาร
 • อภิปรายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
 • นำกลับไปแก้ไขเพื่อนำเสนอผู้บริหารอนุมัติใช้ต่อไป
3 วัน
 • รายงานผล HR Assessment Standard 11 มุมมอง   
 • ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบงาน HR เร่งด่วน 5ข้อ

เอกสารที่จัดทำ/ทำการทบทวน : 

 • วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร-โครงสร้างองค์กร/ตำแหน่ง/ อำนาจอนุมัติ-คู่มือการทำงาน, Work Procedure และแผนกลยุทธ์ด้าน HR
 • ใบสมัคร/วิธีการรับสมัคร/ขั้นตอนการคัดเลือก/การวางแผนอัตรากำลัง/ประวัติพนักงาน/การปฐมนิเทศ
 • การบริหารค่าจ้าง/วิธีการจ่ายค่าจ้าง โบนัสและผลตอบแทน และแบบฟอร์มเอกสาร 
 • แผนฝึกอบรมภายในและส่งอบรมสถาบันภายนอก/หมวดหลักสูตร/การฝึกอบรมแบบ OJT
 • On The Job Trainingและแนวทางพัฒนาต่างๆ
 • คู่มือการทำงาน,Work Procedureและแผนกลยุทธ์ด้าน HR
 • คู่มือพนักงาน/ประกาศด้านวินัยและการบริหารแรงงานด้านสัมพันธ์
 • ใบประเมินผลประจำปี/การจัดทำแผนอนุมัติปรับค่าจ้าง/ผลตอบแทน/การประเมินความผูกพันพนักงาน
 • เอกสารเพื่อการสื่อสาร/บอร์ดประชาสัมพันธ์/รูปแบบการประชุมและรายงานความคืบหน้างาน/ช่องทางการสื่อสารกับพนักงาน
 • แบบฟอร์ม/รายงานการประชุม/รายงานเพื่อส่งข้อมูลด้านกฎหมายและอาชีวอนามัย/กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • เอกสาร/วิธีการบริหาร/อุปกรณ์ทั่วไปและเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานประกอบการ/ผู้รับจ้างจากภายนอก

ตัวอย่าง HR Standard Assessment

อ.พีรดา รุธิรพงษ์

086-983-4943

@nsvalues

(ID Line คลิ๊กเพื่อ Add Line)

บริษัท เอ็นเอส แวลูส์ จำกัด

24 ซ.บางนา – ตราด 29 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ต้องการให้ทีมงาน NS Values ติดต่อกลับ

NS Values Co., Ltd. All rights reserved. 2019-2020