Assessment Tools เครื่องมือเพื่อวินิจฉัยระบบหรือประเมินผลส่วนบุคคลแบบออนไลน์ ซึ่งองค์กรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น


HR Standard Assessment (แบบประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการด้าน HR เชิงกลยุทธ์ทุกมิติ) 


DISC Model ประเมินคุณลักษณะเด่นเฉพาะบุคคล (DISC Model Personality Insight) นำไปสนับสนุนระบบงาน HR เช่น ระบบการสรรหาและคัดเลือก สรุปผลรายงานการประเมินทำให้ทราบบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่แสดงออกว่าอะไรเป็นจุดเด่น อะไรเป็นจุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ระบบประเมินผลออนไลน์นี้ได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ และมีผู้ใช้งานมากมาย มีความแม่นยำเพราะสร้างข้อคำถามในเชิงเจตคติ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของคนไทย และมีการรายงานผลอย่างละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


 Talent SCANN แบบประเมินเพื่อค้นหาพรสวรรค์ส่วนบุคคล สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรจากพรสวรรค์ให้กลายเป็นจุดแข็ง นำมาพัฒนาตนพัฒนางาน เช่น การสร้างทีมงานจากความต่างของพรสวรรค์ การมอบหมายและจัดงานให้สอดคล้องกับพรสวรรค์ การพัฒนาภาวะผู้นำตามพรสวรรค์ซึ่งโดดเด่นเฉพาะบุคคลที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน

DISC Assessment Online

ระบบการประเมินคุณลักษณะบุคลากร ตามแนวคิดของ DISC แบบออนไลน์  จุดเด่นของเวบเราคือ สะดวก รวดเร็ว ง่าย ประหยัด DISC มาจากอักษรย่อของ 4 คุณลักษณะ คือ Dominance (D), Influence (I), Steadiness (S) และ Conscientious (C)  ซึ่งเป็นคุณลักษณะพฤติกรรมที่มีความเฉพาะตัวแตกต่างกัน

ReadMore…

Talent SCANN Online

Talent หรือพรสวรรค์ หมายถึงศักยภาพที่มีมาแต่กำเนิด ทำให้เกิดรูปแบบซ้ำๆของการคิด ความรู้สึก และการแสดงออกอย่างสบายๆ เป็นธรรมชาติ มีความสุข และค่อนข้างคงที่

ReadMore…

Salary Structure Assessment

การประเมินโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure Assessment) เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับองค์กร โครงสร้างเงินเดือนในปัจจุบัน การปรับเงินเดือน การจ่ายโบนัส  จะบริหารอย่างไรที่จะเกิดความเสมอภาค บริหารอย่างเป็นระบบและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายภายในองค์การ

ReadMore…

HR Assessment Online

การบริหารคน ซึ่งถือเป็นทุนที่มีมูลค่าสูงสุด (Human Capital) ขององค์กร ดังนั้น ฝ่ายงาน Human Resources (HR) มีภารกิจในการเป็นตัวแทนองค์กรและเป็นตัวแทนพนักงานที่ต้องบริหารความสมดุลย์ ความสัมพันธ์ การเติบโตและยั่งยืน ถ้าองค์กรของคุณกำลังพบปัญหาหรือมองหาความท้าทาย ในงาน HR

ReadMore…

สอบถามรายละเอียดงานโค้ชและที่ปรึกษา ได้ที่ ..

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด