5 วิถีการสร้าง Mindset ด้านนวัตกรรม

เขียนโดย :

ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์

5 ข้อสำคัญ ทำไม? พนักงานใหม่ต้องมี “พี่เลี้ยง"

เป็นเรื่องปกติ เมื่อพนักงานใหม่ เริ่มงานวันแรก ย่อมมีความรู้สึกที่หลากหลาย เช่น กลัว ว้าเหว่ อยากมีเพื่อน อยากได้คำชี้แนะ ต้องการคำปรึกษา และอีกหลากหลายเหตุผล

ดังนั้น ทุกๆ องค์กรที่จัดเฉพาะหลักสูตรอบรม “ปฐมนิเทศพนักงานใหม่” อาจจะยังไม่สามารถดูแลพนักงานใหม่ได้เท่าที่ควร ดังนั้น พนักงานใหม่ จึงต้องมีพี่เลี้ยง เพื่อ

1.) เพื่อให้น้องใหม่ปรับตัวเข้ากับองค์กร หัวหน้า เพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ พี่เลี้ยงซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักบริบทขององค์กร จึงต้องดูแล แนะนำบุคคล อาคารสถานที่ ข้อควรรู้หรือปฏิบัติตนในขณะปฏิบัติงาน

2.) เพื่อให้น้องใหม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของวัฒนธรรม การทำงาน ค่านิยมและทัศนคติของคนในองค์กร พี่เลี้ยงจึงรับบทบาทเป็น “พี่สอนงาน“ เรื่องการปฏิบัติงานตาม Job Description ตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) และความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับองค์กรทุกๆ ประเด็น

3.) เพื่อให้น้องใหม่ได้มีที่ปรึกษา ซึ่งคอยให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ รอบตัว รวมทั้งการสร้างให้เกิดสัมพันธภาพและเข้าใจที่ดีต่อกันทั้งรุ่นพี่ๆ และหัวหน้า พี่เลี้ยงต้องคอยช่วยเหลือดูแล แนะนำบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานใหม่ เช่น หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน รุ่นพี่ รุ่นน้อง การติดต่อสื่อสารประสานงานภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน และแนวทางการติดต่องานที่เหมาะสม

4.) เพื่อให้พนักงานใหม่มีต้นแบบที่ดี (Role Model) ซึ่งรุ่นพี่ที่เป็นต้นแบบ จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน และการใช้ชีวิตในองค์กรอย่างมีความสุขพี่เลี้ยงจะมีคุณสมบัติเก่งและดี จึงเป้นรุ่นพี่ต้นแบบที่ดีให้กับน้องใหม่่ได้ ปรับแนวคิดในการทำงานร่วมกัน เกิดสัมพันธภาพที่ดี หรือทำงานเป็นทีม โดยมุ่งเน้นงานได้ผล คนได้ใจ

5.) เพื่อให้พนักงานใหม่มีทัศนคติที่ดี และเกิดความผูกพันต่อองค์กร พี่เลี้ยงจะช่วยปรับทัศนคติในทุกด้าน ที่ก่อให้เกิดการทำงานอย่างมีความสุข และรู้สึกถึงความเป็น Happy Workplace ซึ่งจะก่อให้เกิดความรัก ความผูกพันต่อองค์กรในอนาคต

เขียนโดย :

ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์


นวัตกรรมแบบมัธยัสถ์ ทำน้อยให้ได้มาก 

อยู่รอดได้อย่างไรในภาวะวิกฤติ ด้วยนวัตกรรมในองค์กร 

5 วิถีการสร้าง Mindset ด้านนวัตกรรม 

อ.พีรดา รุธิรพงษ์

086-983-4943

@nsvalues

(ID Line คลิ๊กเพื่อ Add Line)

บริษัท เอ็นเอส แวลูส์ จำกัด

24 ซ.บางนา – ตราด 29 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ต้องการให้ทีมงาน NS Values ติดต่อกลับ

NS Values Co., Ltd. All rights reserved. 2019-2020