หลังจากได้ทดลองรับจ้างเป็นประธานที่ประชุมประจำเดือนMonthly Executive Meetingมาสองสามองค์กรพบว่า“เวิร์ค” ครับ

เพราะสิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนคือ
1. ผู้บริหารทุกคนเข้าใจภาพรวมของการบริหารองค์กร
2. ผู้บริหารเริ่มเห็นว่ามีบางเรื่องสำคัญกว่างานที่ตัวเองเคยให้ความสำคัญ เช่น แทนที่จะเน้นที่ผลผลิต แต่ต้องไปเน้นที่การใช้เครื่องจักรให้มากขึ้น เน้นที่คุณภาพให้มากขึ้น
3. เห็นการพัฒนาการด้านศักยภาพของผู้บริหารหลายๆคนที่เริ่มวิเคราะห์ข้อมูลเป็น เริ่มมีมุมมองแบบผู้บริหารระดับสูงมากขึ้น
4. เริ่มเห็นสัญญาณการทำงานเป็นทีมกันมากขึ้นกว่าเดิม มากกว่ามานั่งเพื่อรายงานผลงานของเดือนที่ผ่านมาของตัวเองที่เหลือก็ฟังๆไป
5. ทุกคนอยากนำเสนอเรื่องที่อยากจะทำเข้าที่ประชุมมากขึ้น ทุกคนรู้สึกว่าถ้าตัวเองได้นำเสนอในที่ประชุมนี้จะดูมีคุณค่ามากขึ้น

ผมทดลองทำมาสองสามองค์กรโดยมีขั้นตอนง่ายๆคือ
1. นำเสนอไอเดียการพัฒนาคนพัฒนาผลงานกับผู้บริหาร เจ้าของ และแนะนำให้แต่งตั้งทีมบริหารที่เรียกว่า Executive Committee ขึ้นมา

2. ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของ Executive Committee และบอกแผนการทำงานร่วมกันว่า ผมจะอยู่กับเขา 6 เดือนๆละ 1 ครั้ง

3. กำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า 6 เดือน และแต่ละเดือนจะกำหนดวาระในการประชุมไว้ 3 วาระคือ
3.1 ทบทวนผลงานที่ผ่านมาระดับองค์กร
3.2 วาระหารือเพื่อแก้ไข ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น
3.3 วาระนำเสนอเพื่อพิจารณา เช่น โครงการ ฯลฯ

4. ผมจะทำหน้าที่เป็นประชุมที่ประชุมให้ดู 3 เดือน และหลังประชุมเสร็จก็ให้ทุกคนทำ Reflection ว่าได้อะไร จะกลับไปทำอะไร

5. เดือนที่ 4-6 ผมจะเป็นที่ปรึกษาให้กับประธานที่ประชุม ซึ่งจะผลัดกันเป็นประธานฯ คนไหนไม่มั่นใจก็จะให้เป็นประธานที่ประชุมร่วมกัน 2 คน หลังจากนั้นผมก็จะเข้ามาดูและให้คำปรึกษาเพิ่มเติม 3 เดือน 6 เดือน และตอนทำแผนประจำปีครับ

เท่าที่ทำมาผมคิดว่าวิธีนี้ช่วยให้คนในองค์กรได้หลายๆอย่างไปพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ในการบริหารจัดการโดยไม่ต้องไปเข้าสัมมนาที่ไหน เรียนรู้จากงานจริง ทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมมากกว่าไปฝึกอบรมนอกสถานที่ ทำให้ระบบการทำงานดีขึ้น เพราะทุกๆเดือนจะต้องกลับไปทำข้อมูลมาเพื่อตอบที่ประชุม นำเสนอที่ประชุม และที่สำคัญที่ประชุมนี้เป็นเวทีให้ผู้บริหารได้โชว์ แสดงสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของตัวเองและทีมงาน

จึงแบ่งปันมาเผื่อว่ามีประโยชน์บ้างครับ
ณรงค์วิทย์ แสนทอง
อาชีพรับจ้างเป็นประธานที่ประชุมผู้บริหาร

Follow us: