ในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปบรรยายหลักสูตรการลดต้นทุน อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้เห็นความจริงจังของการลดต้นทุนรับปีใหม่ของบริษัทแห่งนี้ โดยเฉพาะ CEO ท่านได้มารับฟังบรรยาย และกล่าวสรุปปิดในตอนท้าย ทำให้ผมประทับใจ และได้เกิดแนวคิดในการสร้างความตระหนักในการลดต้นทุน จึงนำมาเขียนบทความนี้ เรามาเรียนรู้ร่วมกันเลยนะครับหลายครั้งที่หัวหน้างานเขียนใบขอคน หรือ Man Power Request แล้วมักจะโดนผู้บริหารตำหนิ และบอกให้กลับไปคิดมาใหม่ ทำให้หัวหน้างานหลายคนปวดหัว เพราะคำว่าคิดมาใหม่นั้นทำยังไงต่อดีล่ะ วันนี้ผมขอนำเสนอตัวอย่างแผนการวิเคราะห์งาน (Work Analyais)   เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์การทำงานของพนักงานในกระบวนการต่างๆ เพื่อช่วยทำให้เราเข้าใจว่าที่จริงแล้วเราเห็นพนักงานทำงาน แต่จริงๆ ได้งาน หรือไม่ได้งานอย่างไร และควรจะแก้ไข และปรับปรุงอย่างไร ซึ่งนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของการเพิ่มผลผลิต เราลองนำมาศึกษากันดูนะครับตัวอย่างนี้เป็นการวิเคราะห์งานของแผนกขึ้นรูป (Stamping) โดยมีเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่ 8.00น.-17.00น. พักกลางวัน 1 ชั่วโมง และบริษัทกำหนดให้พนักงานต้องทำกิจกรรม 5ส. ใช้เวลา 10 นาทีทุกวัน เรามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับว่าเขาวิเคราะห์ แก้ไข และปรับปรุงงานกันอย่างไร

การเพิ่มผลผลิตแผนกขึ้นรูป (Productivity Improvement)

กิจกรรม เวลาที่ใช้(นาที) ปัญหาที่พบ การแก้ไข
1. อ่านแผนการผลิต 15 พนักงานใช้เวลาอ่านนาน แผนผลิตอ่านยาก และไม่ update ปรับรูปแบบแผนการผลิตให้อ่านง่าย และกำหนดผู้รับผิดชอบให้ Update ก่อนส่งกะ
2.ตั้งพารามิเตอร์เครื่องจักร 20 ใช้เวลาตั้งพารามิเตอร์นานเพราะขาดความรู้/ความชำนาญ กำหนดมาตรฐาน และวิธีการตั้งพารามิเตอร์ และสอนพนักงาน รวมไปถึงติดตามผล
3. ขึ้นรูปชิ้นงาน 205 พบชิ้นงานเสีย ทำให้ต้องแก้ไขงาน แก้ไขปัญหาคุณภาพ และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน
4. พูดคุย 45 สื่อสารไม่ตรงกันทำให้พูดซ้ำหลายรอบ กำหนดรูปแบบการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร และสอนวิธีการสื่อสารที่ถูกต้องให้พนักงานทุกคน
5. ปรับแต่งเครื่องจักร 50 เปลี่ยนรุ่น และคุณภาพสินค้าไม่ได้คุณภาพ กำหนดมาตรฐานการเปลี่ยนรุ่นให้ กำหนดแผนการผลิตให้มีเปลี่ยนรุ่นการผลิตเพียง 2 ครั้ง/กะ และจัดกิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้สูงขึ้น
6. บันทึกเอกสาร 30  บันทึกผิดพลาดทำให้ต้องแก้ไขซ้ำ อบรมให้ความรู้ เรื่องการบันทึกเอกสาร และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
7. รองาน 35  แผนกก่อนหน้าไม่ส่งชิ้นงานมา กำหนดผู้รับผิดชอบในการตามงาน และกำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับการผลิตทั้งหมด
8. ขนย้ายสินค้า 45 เดินไปมาระหว่างแผนก และมีการหยุดรอเพราะทางเดินแคบ และรถเข็นมีไม่พอทำให้ต้องรอ ปรับ Layout การผลิตใหม่ และกำหนดมาตรฐานการขนย้ายสินค้า เพิ่มรถเข็น และสายพานช่วยขนย้าย
9. หาสินค้าไม่เจอ 25 ไม่มีป้ายชี้บ่งลำดับสินค้าที่จะนำเข้ากระบวนการผลิต กำหนดให้มีป้ายชี้บ่ง ลำดับการผลิตบนสินค้าทุกกล่องที่จะนำเข้าสู่กระบวนกาผลิต
10. ทำ 5ส. 10 หาไม่กวาด และผ้าเช็ดไม่พบ จัดทำพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ 5 ส. และกำหนดผู้รับผิดชอบ
รวม 480
จากตารางจะเห็นว่าถ้าหากเราปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ จะทำให้เรามีเวลาในการผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งเวลาที่เราผลิตได้นี้ก็จะทำให้เราสามารถลดต้นทุนให้กับบริษัทได้มากเลยนะครับ สำหรับคำแนะนำในการนำวิธีการนี้ไปประยุตก์ใช้ คือ ไม่ควรเก็บข้อมูลเพียงแค่ครั้งเดียว หรือพนักงานเพียงแค่คนเดียว หรือกะเดียว ควรมีการเก็บข้อมูลหลายครั้ง (ถ้าตามหลักการสุ่ม จะเยอะมากครับ) แต่ก็ต้องทำ เพื่อความแม่นยำของข้อมูล ลองนำไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ รับรองได้เลยครับว่า เทคนิคการวิเคราะห์งานนี้จะช่วยทำให้ท่านเห็นความสูญเปล่า เพิ่มผลผลิต และช่วยบริษัทให้มีกำไรได้อย่างแน่นอน โชคดีนะครับ
Follow us: