ในโลกที่วิวัฒน์ มองไปก็เหมือน “สูงสุดกลับสู่สามัญ” ฝั่งตะวันตกพัฒนาสู่

การเป็นองค์กรจัดการตนเอง (Self Organizing) ซึ่งแนวคิดคิดนี้จะเน้นการดูแลจัดการตนเอง และการหลอมรวมเป็นทีมแห่งการเรียนรู้
เครื่องมือต่างๆ ในยุคที่เน้นการจัดการแบบเครื่องจักรทำเงิน เริ่มตระหนักรู้ว่าการมีเครื่องมือ ระบบที่ล้ำสมัย แต่ขาดชีวิต ของเล่นดีๆเหล่านี้ ก็สร้างเป็นแค่ “ส่วนเกิน” ที่ไม่ได้มีการนำมาใช้งานจริง


Job Description เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ในบริบทเดิม จะเขียนแยกกันตามตำแหน่ง เรียกได้ว่างานใครงานมัน คนทำงานที่เข้ามาทำงานในตำแหน่งนั้นๆ ก็จะได้รับการสื่อสารงานตามที่ระบุใน JD


เป็นเสมือนการติดตั้งโปรแกรม การเอาตัวรอด (Survivor Mode) ของตน ตั้งแต่วันแรกของการทำงาน
อีกนัยหนึ่ง หลายองค์กรทำไว้แค่เพียงตอบโจทย์ความต้องการของมาตรฐานคุณภาพต่างๆ หรือแค่ทำไว้โชว์โก้ๆ ว่าเรามีนะ แต่ก็จัดเก็บเข้ากรุสนิท ไม่มีการใช้งานจริงใดๆ


SMART Job Description เป็นวิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และตอบโจทย์องค์กรที่มุ่งมั่น ใส่ใจ
ที่จะบทละครการทำงานมีชีวิตจริง เกิดคุณค่าได้จริง ไม่ใช่เป็นตัวอักษรโก้ๆ ที่เป็นเสมือนเรื่องเพ้อฝัน อีกต่อไป


สิ่งที่วิวัฒน์ ต่างมาจากเดิม มีอะไรบ้าง ?

  • กระบวนการจัดทำ มององค์รวมและต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทำทั้งทีม (ทุกคนจะเห็นว่าต้องทำงานร่วมกันในทีมให้สำเร็จอย่างไร) ใส่ใจทุกคน “อยู่ร่วมและอยู่อย่างมีความหมาย”
  • เน้นการสร้างคุณค่าร่วมกันเป็นทีม ไม่ใช่เขียนงานที่ทำเพียงให้เสร็จ จบ แต่คิดตั้งต้นบนพื้นฐานของ “WHY” ใช้หลักคิดแบบ Design Thinking ค้นหาสิ่งที่องค์กรและลูกค้าต้องการ มากำหนดงานที่มีคุณค่า
  • ใส่ใจกับการแสดงจริง ไม่ใช่เพียงตัวอักษรหลอกลวง ที่ไร้ชีวิต
  • ยืดหยุ่นต่อการปรับแผน ปรับทีมในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

ต้องยอมรับครับ ว่าการสร้างองค์กรในรูปแบบ Holacracy หรือ Reinventing Organization ในบ้านเราไม่ง่าย

โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องตอบโจทย์มาตรฐานคุณภาพต่างๆ ด้วย เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ตัดออกไปไม่ได้
แต่กลับกันเราจะทำอย่างไร ให้เครื่องมือที่มีอยู่ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีชีวิต


เหมือนกับรถหรูๆ ที่มีโปรแกรม GPS ใช้งาน แต่เราไม่ใช่มันเพราะไม่ยอมรับ คิดว่าเราเจ๋งสุดแล้ว ไม่เห็นต้องพึ่งเครื่องมือ หากแต่เราเปิดใจ ไม่ปิดกั้น และยอมรับ เราจะพบคุณค่าและเจตนาดีของเครื่องมือนั้น
แล้วลองมาใช้มันให้ถูกวิธีอย่างเข้าใจ ในแบบเรา เราจะพบว่าชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะ

SMART Job Descriptionป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะมาช่วยในการสร้างทีม และความสำเร็จร่วมกัน


ช่วยให้ทุกคนรู้ว่าจะสอดประสานกันอย่างไร
ช่วยให้ทุกคนนำคุณค่า ความสามารถของตนมาใช้ได้อย่างเต็มที่
ช่วยให้เราเห็นว่าเรายังขาดขาดอะไร และอะไรที่เราควรจะลด ไม่ต้องทำมันให้เสียเวลา

แนะนำหลักสูตร DVD & Online Training สอนโดย อ.ณรงค์วิทย์ แสนทอง

SMART JD

Smart Job Description จะได้เรียนเนื้อหาที่เกี่ยวกับ ความหมายและความสำคัญของ Smart JD

ดูรายละเอียดหลักสูตร

SPMS

การใช้ระบบการบริหารผลงาน ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและทำให้มองภาพของการบริหารงาน

ดูรายละเอียดหลักสูตร

Ezy O Structure Design

การบริหารผลงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร สำหรับปัญหาของระบบประเมินผลงานประจำปีนั้น

ดูรายละเอียดหลักสูตร
Follow us: