การบริหาร

โครงสร้างเงินเดือน

เรื่องใหญ่แต่ไม่ใช่

เรื่องยาก..!

องค์กร กำไรโตได้

แค่ปรับ โครงสร้างเงินเดือน

WHY CHOOSE US

Next Skill Company Limited

มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในงานด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และงานด้านทรัพยากรมนุษย์ มีผลงานในการให้คำปรึกษาโครงการต่าง ๆ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน จากหลากหลายธุรกิจ ทำให้มั่นใจได้ว่า มีประสบการณ์ตรงทั้งธุรกิจการผลิต การบริการโรงพยาบาล จากองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจ SME’s ให้บริการแบบมืออาชีพครบวงจรให้บริการแบบมืออาชีพครบวงจร ด้วยการออกแบบโครงการที่ปรึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจงและมีทาง เลือก (Customized and Solution) โดยเน้นการเรียนรู้ แบ่งปันร่วมกัน เน้นการวัดผลที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

CONSULTING

มีความเชี่ยวชาญและพร้อมให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาองค์กรท่านบรรลุวิวัยทัศน์และเติบโตอย่างยั่งยืน มีผลงานในการให้คำปรึกษาโครงการต่างๆ กับบริษัทมากกมาย

TRAINING

มีกระบวนการในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กรหลายหลักสูตร ทางเรามีรูปแบบการติดตามประเมินผลหลังจากการฝึกอบรมหลังจากที่บรรยาย

ASSESSMENT  TOOLS

เครื่องมือเพื่อประเมินผลส่วนบุคคลแบบออนไลน์ซึ่งองค์กรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการให้บริการจากทีมที่ปรึกษา

มีประสบการณ์ตรงด้านการพัฒนาคนและองค์กร

Strategic Performance Management System
Core Value ค่านิยมองค์กร
Action Plan & KPIs การจัดทำแผนปฏิบัติการและตัวชีวัด
Career Part การพัฒนาการเติบโตทางสายอาชีพ
Assessment  Tools ประเมิน HR และบุคลิกส่วนบุคคล

ผู้ที่ได้รับคำปรึกษาจาก ทีม NSValues พูดถึงเรา

“ระบบโครงสร้างเงินเดือน”

ที่ได้รับคำปรึกษาจาก ทีมงาน NS Values ช่วยให้ความสัมพันธ์ภายในองค์กร ดียิ่งขึ้นเพราะพนักงาน ได้รับความชัดเจนในเรื่อง “ค่าตอบแทนและสวัสดิการ” สอดคล้องกับงานที่ต้องรับผิดชอบ

คุณชัยพงษ์ สถิตวราทร
Co-Founder
บริษัท คิงคอง เพ็ทช็อป จำกัด

นอกจากได้ "ระบบโครงสร้างเงินเดือน" ทีมที่ปรึกษา NS Values ยังให้หลักคิด เทคนิค เหมือนเป็น Knowledge Sharing

ซึ่งเมื่อปิดโปรเจคไปแล้วเราก็ยังสามารถจัดการระบบเงินเดือน

ค่าตอบแทนได้เองตลอดไป

คุณประยูร ยาวิชัย
อดีตผู้บริหารงานทรัพยากรบุคคล
บมจ. มาลี กรุ๊ป

5 วิถีการสร้าง Mindset ด้านนวัตกรรม 

กับดักของระบบ Succession Planning 

การบริหารคนกลับมาเริ่มต้นจากศูนย์ 

NS Values Co., Ltd. All rights reserved. 2019-2020