ระบบบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

Strategic Performance Management System (SPMS)

โครงการที่ปรึกษา SPMS -Strategic Performance Management System มุ่งเน้นที่การนำพาองค์กรหาคำตอบสำคัญ ในการบริหารจัดการ มีการกำหนดหรือทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร โดยเชื่อมโยงเป้าหมาย ผลลัพธ์ คุณค่ารวมขององค์กรเป็นสำคัญ

SPMS เป็นระบบที่ให้ความสำคัญกับการนำพาองค์กรให้เติบโตไปด้วยกันโดยคนทั้งหมด ทุกคนล้วนมีความหมายต่อกัน ระบบนี้จะมองที่ "พลังร่วม"มากกว่า "พลังปัจเจก"ระบบนี้เริ่มต้นด้วยการกำหนดจุดหมายสำคัญของธุรกิจ(ของเรา)เราจะเติบโตเดินทางไปที่ไหน จุดหมายของเราคืออะไร มันสำคัญกับเราอย่างไร (Business Goal Planning)จากการกำหนด Corporate KPIs สู่Department KPIs และ Individual KPIs วาดแผนที่ที่จะนำเราไปถึงจุดหมายนั้นร่วมกัน(Business Strategic Plan)ไม่แบ่งแยกหน่วยงาน ช่วยกันส่งมอบคุณค่าบรรลุถึงจุดหมายที่กำหนดไว้ 

แผนดำเนินการพัฒนาระบบบริหารเชิงกลยุทธ์

1. SPMS Meeting & Workshop

อบรมให้ความรู้และ Workshop

เข้าร่วมประชุม เพื่อรวบรวมข้อมูลและชี้แจงแนวทางการให้คำปรึกษา ร่วมตัดสินใจการกำหนดตารางการทำงาน

2. Review Vision, Mission, Core Value 

ประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์องค์กร

อบรมให้ความรู้แก่ทีมบริหารและประชุมเชิงปฏิบัติการ

 • แนวคิดการกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กร
 • ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • วิธีการกระจายตัวชี้วัดขององค์กรสู่หน่วยงานที่ขึ้นตรง
Data Gathering

กำหนดแนวทางการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำ Action Plan

 • รวบรวมข้อมูลสำคัญที่เชื่อมโยงกับงานและตัวชี้วัด
 • การบันทึกฐานข้อมูลด้วย Excel File
3. Strategic Goal Setting

ประชุมเพื่อติดตามและสรุปเป้าหมายองค์กรประชุมเพื่อติดตาม และสรุปผล Strategic KPIs Workshop

 • อบรมให้ความรู้แก่ทีมทำงาน
4. SPMS Workshop

อบรมให้ความรู้และ Workshop

 • อบรมให้ความรู้แก่ทีมทำงาน
 • แนวคิดการกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กร
 • ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • วิธีการกระจายตัวชี้วัดขององค์กรสู่หน่วยงานที่ขึ้นตรง

เริ่มการกระจายเป้าหมายลงสู่ตำแหน่งผู้จัดการ

 • ติดตามและสรุปเป้าหมายและแผนงานรองรับ
 • ชี้แจงเป้าหมายองค์กร
 • กำหนดหัวข้อการประเมินผลงานสำหรับผู้จัดการ
5. Cascading Individual.  KPI

กำหนด KPI รายตำแหน่ง

 • ทีมที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม และทำ workshop เพื่อ
 • กระจายเป้าหมายของ ผจก.สู่ตำแหน่งงาน
 • กำหนดหัวข้อการประเมินผลงานของแต่ละตำแหน่ง
 • จัดทำใบประเมินผลงานรายบุคคล

จำนวนวัน (Man-day) ขึ้นอยู่กับจำนวนฝ่ายงาน

 • หน่วยงาน
 • หน่วยงาน
 • หน่วยงาน

วันสำรองเพื่อการตรวจสอบ Action Plan และ ตัวชี้วัด

6.SPMS Meeting

ประชุมสรุป และตรวจสอบความถูกต้อง

 • นำเสนอการประเมินผลงานของแต่ละตำแหน่งงานของทุกหน่วยงาน
 • ให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและปรับแต่งเป้าหมายระหว่างหน่วยงาน
SPMS Workshop

อบรม : “ระบบการประเมินผลงานบนพื้นฐานของ KPI”

 • ทีมที่ปรึกษาบรรยายความรู้ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์
 • ปรับทัศนคติให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาองค์กร
7. MS Excel - Final Sheet

ที่ปรึกษารวบรวมสรุป sheet ทั้งหมด เพื่อส่งมอบ Final Sheets

1. SPMS Meeting & Workshop

1. ) SPMS Meeting & Workshop

2. Review Vision, Mission, Core Value 

2.) Review Vision, Mission, Core Values

Data Gathering

Data Gathering

3. Strategic Goal Setting

3.) Strategic Goal Setting

4. SPMS Workshop

4.) SPMS Workshop

5. Cascading Individual.  KPI

5.) Cascading Individual. KPI

6.SPMS Meeting

6.) SPMS

SPMS Workshop

SPMS Workshop

7. MS Excel - Final Sheet

MS Excel - Final Sheet

ผลที่จะได้รับจากการจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารเชิงกลยุทธ์

SPMS Knowledge & Framework

ผู้บริหารมีความรู้ในหลักการของ SPMS

(การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์) รับทราบถึงผลการดำเนิน งานในภาพรวมของโครงการ และแนวทางการเตรียมข้อมูล

Final Presentation

ให้ความเห็นในข้อสรุปภาพรวมของ SPMS

ครั้งสุดท้าย เพื่อเป็นการยืนยันการดำเนินงานต่อขององค์กร

Individual KPI Cascade

ฉบับร่างการ Cascade (เชื่อมต่อ) KPI

จากระดับบริหารไปจนถึงระดับรายบุคคลของแต่ละส่วนงาน

โดยจะเน้นหน่วยงานที่เป็นกองหน้าก่อน และตามด้วยหน่วย

งานสนับสนุน

Confirm Vision-Mission-Core Value

กระบวนการ run workshop ให้เกิด

การทบทวนหรือกำหนด วิสัยทัศน์, ภารกิจ, ค่านิยม,

กลยุทธ์, เป้าหมาย ที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน KPIs ของสายงาน/หน่วยงาน

Corporate KPI

วิสัยทัศน์, ภารกิจ, ค่านิยม, กลยุทธ์, กำหนด Corporate KPI และทำการ Cascade (เชื่อมต่อ) ให้ระดับอื่นๆ

SPMS Knowledge

ผู้จัดการฝ่ายหรือหัวหน้างานที่ได้รับ มอบหมาย มีความรู้ในหลักการของ SPMS (การบริหาร- ผลงานเชิงกลยุทธ์ ) มีแนวทางในการดำเนินการ และให้เห็น

ภาพกว้างของ Corporate KPI และภาพของก ทำงานที่จะ ดำเนินการต่อจากนี้ รวมถึงการเชื่อมต่อ KPI สู่ระดับผู้จัดการ

ตัวอย่างภาพประบบบริหารเชิงกลยุทธ์

อ.พีรดา รุธิรพงษ์

086-983-4943

ningpeerada

(ID Line คลิ๊กเพื่อ Add Line)

rutirapong@gmail.com

บริษัท เอ็นเอส แวลูส์ จำกัด

24 ซ.บางนา – ตราด 29 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ต้องการให้ทีมงาน NS Values ติดต่อกลับ

NS Values Co., Ltd. All rights reserved. 2019-2020